QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Datum: Tisdagen den 8 mars 2022, ett Zoom-möte, 19.00.

Plats: Zoom-möte vid dator (eller motsvarande).

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande Hans Jensevik hälsade alla välkomna                                                                   

2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Kallelsen som utsändes för drygt tre veckor sedan godkändes

3. Förteckning över närvarande medlemmar tillika röstlängd   

 • Anders Nyström
 • Annette Johnston Jarmyr
 • Ewa Törnqvist
 • Gudrun Lidfalk
 • Hans Jensevik
 • Kersti Hisved
 • Lars Bernhoff
 • Lars Bertil Rystrand
 • Rolf  Oward
 • Stefan Fahlander
 • Tomas Persson
 • Åke Lidfalk

4. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes

5. Val av ordförande för stämman Beslut: Hans Jensevik

6. Val av sekreterare för stämman Beslut: Rolf Oward

7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Beslut: Stefan Fahlander och Tomas Persson

8. Fastställande av dagordning Beslut: Utsänd dagordning godkändes

9. Styrelsens och revisorernas berättelser

    Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av Hans Jensevik.

    Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs av Stefan Fahlander

    Ordet lämnades fritt av ordföranden – ingen invändning anfördes

10. Ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ingen däremot. Därmed godkändes Förvaltningsberättelsen med den ekonomiska redovisningen och dispositionen av resultatet i ny räkning.                                            

11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar (inlämnade före 15 januari 2022) Inget förekom

12. Ersättning till styrelse och revisorer (inga arvoden föreslås) Beslut: Inga arvoden anslogs

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  Beslut: Föreslagen verksamhetsplan med VRM-systemet som strategi och Nix to the Six som politiskt parti med tillhörande budget godkändes

14. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 (lägst 500 kronor, därefter indexjusterat)  Beslut: 500 kronor

15.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (3 till 7 i styrelsen och max 2 suppleanter) Beslut: Styrelsen utvidgas från 5 till 7 ledamöter.

Ledamöter: Hans Jensevik (omval), Rolf Oward (omval), Lennart Matikainen, Stefan Torssell och Gunilla Edelstam har ett år kvar på sitt mandat, Åke Thunström (2 år) och Lars Bernhoff  (1 år) – samtliga ordinarie och som suppleant Annette Johnston Jarmyr (omval).

16. Val av revisor och revisorssuppleant Beslutades att välja: Stefan Fahlander (ordinarie) och Tomas Persson (suppleant

17. Val av valberedning Beslut: Hans Jensevik och Rolf Oward får utgöra valberedning intill nästa årsmöte.

18. Övriga frågor Inga förekom

19. Meddelande om hur protokollet från stämman hålls tillgängligt Protokollet görs tillgängligt genom länk till dokumentdelen på Nix to the Six-webbplatsen.                      

20. Stämman avslutas Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet       Justeras

Rolf Oward            Stefan Fahlander          Tomas Persson

pdfProtokoll-stämma-2022-03-08.pdf