QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-12)

Direktdemokrati för stärkt medlemsinflytande

 Nix to the Six är ett paraplyparti för ingående intressegrupper – fokuspartier. Ett sådant parti har endast en kärnfråga som sitt politiska nav, exempelvis energiförsörjning, assimilation och rättsväsende.

-För frågor som ligger utanför fokuspartiets kärnämne avgör partimedlemmarna hur deras riksdagsmän ska rösta, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Om exempelvis 75 % av medlemmarna röstar ja på en fråga, ska också 75 % av fokuspartiets riksdagsmän göra det. 25 % av riksdagsmännen röstar då nej.

Röstningsfunktionen är under utveckling och kommer att publiceras på webbplatsen för Nix to the Six.

Förstärkt demokrati

Den här direktdemokratin breddar markant väljarnas deltagande i det dagliga politiska arbetet. Det innebär också att ingen partiledning kan köra över sina medlemmar utan måste göra – rösta – som medlemmarna vill.

-Det här är något helt nytt, säger Hans Jensevik, tänk bara på hur många voteringstillfällen det är under ett år! Den här röstningsfunktionen ger tillbaka makten till partimedlemmarna – verkligen demokrati på riktigt.

Genom interna röstningar inom fokuspartierna kan således deras medlemmar besluta hur riksdagsledamöterna i Nix to the Six ska rösta i riksdagen i alla viktiga frågor under nästa mandatperiod, alltså under fyra år. Med Nix to the Six blir det folkets styre på riktigt.

Kontakt:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du internröstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-09)

Nix to the Six för förnyelse av partilivet

Gapet mellan väljare och partier behöver minskas. Det kan bara ske om väljarna känner att de är med och påverkar.

-Trots att intresset för politik ökat märkbart de senaste 35 åren, har det blivit allt färre medlemmar i de politiska partierna, säger Hans Jensevik, ordförande i partiet Nix to the Six. Det framgår av en rapport från SOM-institutet.

-Varför är det så? Varför utnyttjar partierna inte det här ökande intresset?

 Nytändning

Troligen är en av förklaringarna att de etablerade partierna till mycket stor del är skattefinansierade; de behöver inte ta hänsyn till sina medlemmar.

-Det skulle innebära en mäktig vitalisering av demokratin om medlemmarna fick vara med på ett helt annat sätt än nu. Inte minst skulle engagemanget växa när de märker att deras åsikter, kunskap och erfarenhet tas till vara.

Makten går tillbaka till de ursprungliga uppdragsgivarna – partimedlemmarna.

Medlemsinflytande

Den typen av medlemspåverkan finns nu. Det är partiet Nix to the Six som står för nydaningen.

-Egentligen är det enkelt. Ingen partiledning ska få köra över sina medlemmar. Den måste göra det som partimedlemmarna vill.

Nix to the Six är ett paraplyparti. I de ingående partierna beslutar deras medlemmar genom interna omröstningar – på nätet – hur deras företrädare ska rösta i Riksdagen i alla viktiga frågor under den kommande mandatperioden.

-Den här röstningsfunktionen ger verkligen tillbaka makten till partimedlemmarna, säger Hans Jensevik, och möjligheten till påverkan är mycket stor – tänk bara på hur många voteringstillfällen det är under en mandatperiod!

 Kontakt:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du internröstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-04)

Stelnade partier utmanas av folkrörelse via internet

Det finns idag många indikatorer på att Sverige behöver en omstart för att få ett ökat politiskt engagemang i partierna. En folkrörelse på det ursprungliga sättet där alla åsikter tilläts att komma fram.

-En ny folkrörelse kan idag inte bygga på metoden att vi samlas på gator och torg, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Lösningen är att samordna och kommunicera via Internet. Det har de nuvarande partierna inte utnyttjat. Det kan till stor del bero på att man underlåtit att anpassa sina interna rutiner för att fånga upp goda idéer. Partierna uppfattas som okänsliga och ovilliga till förändring, vilket gör det allt svårare att locka och behålla nya medlemmar.

Modern teknik

Trots att man med dagens teknik kan utföra nästan allt som behövs för snabb kommunikation, har de gamla partierna avstått från att använda det till sin fulla fördel.

-Vi i Nix to the Six arbetar på det moderna sättet, säger Hans Jensevik. Här har medlemmarna möjlighet att påverka besluten under hela mandatperioden. Via vår webbplats röstar medlemmarna i aktuella frågor. Resultatet av omröstningen anger hur riksdagsledamöterna ska agera i kammaren.

På samma sätt är det medlemsomröstningar som styr vilka personer som ska företräda partiet och exempelvis vara talespersoner. Det betyder också att de som är valda företrädare inte kan ägna sig åt personliga vidlyftigheter för då får de inte fortsatt förtroende.

-Genom att ta tillvara på medlemmarnas kunskaper och erfarenheter blir det en helt annan styrka och övertygelse i partiarbetet. Ingen toppstyrning och svågerpolitik – en riktig folkrörelse.

Röstningsfunktionen är under utveckling och kommer att publiceras på webbplatsen för Nix to the Six.

Kontakt:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Portalen för Nix to the Six och fokuspartierna

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-02)

Internet i demokratins tjänst: Valplattform på nätet

Ska man våga rösta på ett nytt parti? Är inte risken stor att rösten blir bortkastad?

-Det är fullt legitima frågor, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six, och jag förstår oron. Men med teknisk valsamverkan går det att komma förbi det hinder som 4-procentsspärren till riksdagen utgör.

Syftet med Nix to the Six är att verka som paraplyparti för intressegrupper och partibildningar så att antalet sympatisörer passerar riksdagsspärren på 4 procent, dvs runt 300 000 röster.

Proteströstning

Självfallet är det av vikt att kunna visa att ingen kastar bort sin röst, ett öde som annars ofta drabbar mindre partier.

-Vi har utvecklat en proteströstningsfunktion på nätet där man väljer bort det parti man valde 2018 och i stället lägger sin röst på ett fokusparti, dvs ett intresseparti som ingår i valsamverkan. Resultatet visas i diagramform på partiets webbplats.

Diagrammet visar hur proteströstningen går och är det inte cirka 300 000 röster i slutet av juli avslutas valarbetet.

-På så sätt vet folk långt före 11 september vad som gäller, säger Hans Jensevik, och har vi över 300 000 röstande ställer Nix to the Six upp i valet 11 september där alla som proteströstat på ett fokusparti lägger sin röst på Nix to the Six. Riksdagsplatserna fördelas sedan efter storleken på fokuspartierna i proteströstningen.

Kontakt:

Hans Jensevik (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.), 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du proteströstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-04-29)

Valsamverkan – för demokratins skull

Hindren är många för nya partier att komma in i Riksdagen. Men nu finns möjligheten att genom valsamverkan via paraplypartiet Nix to the Six förstärka demokratin i Sverige:

-Nyckelordet är valsamverkan, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six.  Syftet är att samla så många gamla och nya partier och partibildningar att vi i vår valsamverkan i Nix to the Six får ihop runt 300 000 röster.

Förbi riksdagsspärren på 4 procent

Att målet är 300 000 röster beror på att det motsvarar ungefär de 4 procent som krävs för att komma in i Riksdagen.

-Det råder ett demokratiskt underskott i Sverige, men med Nix to the Six finns möjlighet också för mindre intressegrupper att göra sina röster hörda.

Det nyskapande är tanken med fokuspartier

Ofta är en intressegruppering fokuserad på bara en enda fråga. Därför är det naturligt att valsamverkan utgår från den kraften.

-De grupper vi är i kontakt med är ofta koncentrerade på enbart en sak, men i gengäld är engagemanget desto starkare. Därför är det följdriktigt att bilda fokuspartier med just sådana kärnområden, till exempel Drivmedelsupproret, Rättsstaten och Invandringsassimilation.

Det finns egentligen ingen övre gräns för hur många fokuspartier som kan bildas, men av praktiska skäl bör det inte vara fler än tolv.

Kontakt:

Hans Jensevik (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.), 0705 – 14 60 32

Länkar

Video: Portalen för Nix to the Six och fokuspartierna

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-03-02)

Premiär för valplattform på nätet

Nix to the Six är ett registrerat parti som fungerar som paraplyorganisation för aktörer med politiska ambitioner. Nyckelordet är valsamverkan. Tanken är att Nix to the Six samlar tillräckligt många framgångsrika partibildningar så att antalet sympatiserande röstare passerar riksdagsspärren på 4 procent, dvs runt 300 000 röster.

-De intressegrupperingar vi har varit i kontakt med är fokuserade på vissa frågor, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Därför blir det naturligt att bilda fokuspartier med just sådana kärnområden, till exempel Rättsstaten, Bilpartiet och Skolpartiet.

Det är mycket viktigt att visa att ingen riskerar att kasta bort sin röst. Därför har Nix to the Six utvecklat en proteströstningsfunktion där man väljer bort det parti man valde 2018 och i stället lägger sin röst på ett fokusparti. Resultatet visas i diagramform på partiets startsida.

-Det här innebär att vi avslutar valarbetet om proteströstningen inte kommit upp i de nödvändiga antalet röster, dvs runt 300 000, i slutet av juli. Om vi ligger över den gränsen ställer Nix to the Six upp i valet 11 september där alla som proteströstat på ett fokusparti lägger sin röst på Nix to the Six. Riksdagsplatserna fördelas sedan efter storleken på fokuspartierna i proteströstningen.

För att garantera säkerhet och sekretess sker proteströstningen med Bank-ID som kontrollmetod, dvs så seriöst man kan göra i förväg.

-Det har kostat en del att utveckla den här valplattformen och göra den säker, säger Hans Jensevik, och allt är finansierat på ideell väg av medlemmarna i Nix to the Six. Det här är verkligen ett gräsrotsprojekt, ett sätt för väljarna att stärka folkviljan. Kort sagt: demokrati på riktigt.

Valplattformen demonstreras på Svenska Bok- & Mediemässan 5 mars. Om du är förhindrad att närvara, har du en video här.

Kontakt:

Hans Jensevik (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

0705 – 14 20 32

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-17)

Dagen D närmar sig – en nyhetsvideo om läget en vecka före omröstningen 24 mars

Vet du att det fanns en moralisk-ekonomisk modell före 1970 som gjorde Sverige till en av världens rikaste länder 1970 med hög välfärd? Den modellen finns redovisad och förklarad i videon, som visar att det bara blir sämre i Sverige hur man än mäter.

Vad som behövs är att Moderater och Kristdemokrater tar ett tungt moraliskt ansvar den 24 mars i Riksdagen och röstar nej till EU:s återhämtningspaket (stöldpaketet) och därmed visar sin regeringsduglighet inför valet 2022

Videon innehåller de tunga moraliska argument som ska hindra Moderater och Kristdemokrater från att med en politisk klackspark skicka 150 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till EU för vidare distribution till länder som betraktas om fattiga, men som egentligen missköter sina ekonomier och som underlåtit att göra det under lång tid.

Står M och KD på rätt sida? Vågar de stå upp för moralen? 

Ta del av videon och titta gärna på avsnittet med den moraliska modellen flera gånger:

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-15)

Ödesfrågan 24 mars – EU:s återhämtningspaket

Frågan om EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – ska tas upp till behandling och beslut i Riksdagen den 24 mars. Viktigt att riksdagen säger nej

Det handlar om att Sverige ska låna mellan 145 och 185 miljarder kronor för att ge till fyra ”fattiga” EU-länder Portugal, Spanien, Italien och Grekland. Hittills har frågan smugits igenom i tysthet utan speciellt mycket debatt. Den borde få uppmärksamhet.

Läget är klart. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstar nej. Röstar Moderaterna och Kristdemokraterna nej så nås majoritet för nej och frågan faller. Det är vad de vill men anser sig inte kunna. De känner sig bundna av vännerna i EU att rösta ja. Partiintresset ställs över riksintresset.

Varför är det viktigt? Det gäller en ny skatteform och gigantiska penningbelopp.

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

-Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av den planerade snabbtågsutbyggnaden för cirka 300 miljarder kronor. Det är mycket pengar som lättvindigt skickas iväg!

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Gör man så?

-Det här är till sist en ytterst moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Det här är en välståndsplundring som måste stoppas.

För alla som snabbt och smidigt vill veta mer och för journalister som vill skriva om frågan finns åtta videor att titta på och ett stort antal blogginlägg.

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-02)

Halva framtidens järnvägsutbyggnad till EU!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

Är det mycket pengar?

Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet. Ja, det är mycket pengar som lättvindigt ska skickas iväg!

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska väljarna göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Börja med att titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att skicka en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året  370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-02-23) 

Stoppa välståndsplundringen!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vad har politikerna för moralisk rätt till det? Att sätta barn, barnbarn och ofödda barn som pant för gigantiska lån som ska gå till andra länder. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Och svenskarna får arbeta allt längre, betala allt mer i skatt samtidigt som antalet fattigpensionärer ökar … och det är bara några poster i en alltför lång lista.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska du, som är herr och fru Svensson, göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Ta dig tid och titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att du skickar en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six Tel: 0705-14 60 32 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 intresserade och omsatte förra året 370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-10-20) 

Vallokalen finns numera på engelska hos Nix to the Six

Som ett komplement till Vallokalen har den ideella föreningen Nix to the Six tagit fram en engelsk version – The Polling Station:

   -Givetvis är funktionerna på The Polling Station samma som hos Vallokalen, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six, dvs om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna S, MP, C, L, KD eller M, kan du visa ditt missnöje med dem genom att besöka The Polling Station och bocka av det partiet.

Demokratiskt tryck

Genom att parkera sin röst på exempelvis Sofflockspartiet (SL) till dagarna före nästa val, skapar väljarna ett tydligt och starkt tryck på de sex partierna. 

-Partierna gör ett stort misstag om de tror att de kan ignorera väljarnas röstmakt. Men det är ett beteende som snabbt kommer att ändras, för ju fler röster de förlorar, ju mer tvingas de att anpassa sig till vad väljarna vill. Här finns en enorm kraft eftersom politisk makt enbart räknas i röststyrka i en demokrati, och den förstärks dagligen av det allt mer minskande förtroendet för landets ledning.

Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster och utgör en sann demokratisk motvikt till The Six – en klassisk folkrörelse.

Två vallokaler

Den svenska vallokalen finns här: https://www.nix-to-the-six.se/sv/polling-station och den engelska här: https://www.nix-to-the-six.se/en/polling-station

   -Det finns också två instruktionsfilmer som visar hur avröstningen går till, säger Hans Jensevik, en kort och en lång. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-09-29)

Vallokalen klar på Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster. De som vill vara med och skapa ett demokratiskt tryck på de sex partierna S, MP, C, L, KD och M gör det i Vallokalen på www.nixtothesix.se.

-Om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna kan du signalera din vägran att rösta på något av dem igen genom att besöka Vallokalen och bocka av det partiet, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Du anger exempelvis Sofflocket (SL) som din plats tills dagarna före nästa val 2022, eller i ett extraval innan dess.

Vallokalen ger makt

Ett av syftena med Vallokalen på Nix to the Six är att få väljarna att inse vilken stor röstmakt de har tillsammans med andra missnöjda väljare. -Om politiker ser att de förlorar röster så agerar de – inte förr! Nix to the Six samlar därför missnöjda väljares röster och omvandlar dem till ett sant demokratiskt tryck på de sex partierna. Här finns en enorm kraft och den förstärks dagligen av den alltmer sviktande tilliten till och missnöjet med landets ledning.

Demokratins sista utpost

Väljarna är demokratins sista utpost. Vallokalen på Nix to the Six ger dem möjlighet att sätta en veritabel blåslampa på de sex partierna och se om de verkligen kan samla ihop sig före valet 2022 och börja agera – inte bara prata.

-Politiker är rösträknare, säger Hans Jensevik, och de agerar först när de ser att deras passivitet och oförmåga kostar röster. Givetvis kommer Nix to the Six aldrig att rekommendera hur väljarna ska rösta – syftet är helt enkelt att samla alla missnöjda och svikna, att vara en konstruktiv och kraftfull kanal för deras frustration och på så sätt stärka demokratin på allvar.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-03-31)

Vad händer efter Corona?

Det finns en fortsättning också. Vad händer i Sverige när situationen väl stabiliserats och vi vet mer vilka effekter som viruset fått (och får) på samhället – såväl vad gäller hälsa som ekonomi? Kan det rent av vara så att boten är värre än soten? Den ideella föreningen Nix to the Six har just släppt två videor med bäring på Corona.

Framtiden i Sverige efter Coronapandemin:

-Politik är prat eller resultat. I Sverige är det mest prat, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande i Nix to the Six. Verkstaden är ofta väldigt liten och kommer det svåra frågor, begravs de inte sällan i alibiutredningar.

-Det finns gott om krisutlösande ekonomiska obalanser. Och nu har vi en pandemi som har potential att om inte tippa helt lasset, så åtminstone se till att färden blir skakig. Svåra tider stundar!

Framtiden kräver ekonomisk tillväxt: 

-Vi kommer att få se tillväxtpolitikens återkomst och fördelningspolitikens sorti. Tillväxt innebär att alla i Sverige som kan jobba också gör det. Det innebär dessutom att den så grundmurade filosofin att ta från de rika och ge till de fattiga försvinner.

-Landet behöver en nystart, där socialdemokratiskt Robin-Hood-tänkande och vänsterliberal, splittrande identitetspolitik ersätts av en politik för ekonomisk tillväxt.

-Att tillväxt behövs märks inte minst ute i kommunerna, där skatteintäkterna redan i år kanske minskar med tiotalet procent eller mer. Det krävs sträva ombudgeteringar, minst sagt.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-02-25)

Förening bildad för att stärka demokratin i Sverige

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen.

-Namnet kommer av att det är sex partier, dvs S, MP, C, L, KD och M, som haft ansvaret för Sverige under de senaste mandatperioderna, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Det är de sex partierna som sett till att läget i landet blivit allt sämre hur man än mäter.

-Tyvärr ställs partiintresset ofta över riksintresset, där plakatpolitik och symbolhandlingar trumfar över verkliga åtgärder. De sex partierna sköter inte Sverige och deras bristande förmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbara.

Röstmakt

Ett delsyfte med Nix to the Six är att få väljarna att inse vilken stor röstmakt de har tillsammans med andra missnöjda väljare.

-Om politiker att de förlorar röster så agerar de – inte förr! Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster. Här finns en enorm kraft och den eldas dagligen på av den alltmer sviktande tilliten till landets ledning.

Demokratins sista utpost

Föreningen bildades i december 2019 och sedan dess har bland annat en webbplats byggts, en YouTube-kanal registrerats och en Facebookgrupp bildats.

-Vi måste komma ihåg att väljarna är demokratins sista utpost, säger Hans Jensevik. Med Nix to the Six kan de sätta en verklig blåslampa på de sex partierna och se om de verkligen kan samla ihop sig före valet 2022 och börja agera – inte bara komma med tomma utspel för gallerierna.

-Eftersom politiker är rösträknare kommer de att reagera först när de ser att deras passivitet och oförmåga kostar röster.

-Självfallet kommer Nix to the Six aldrig att rekommendera hur väljarna ska rösta. Syftet med föreningen är att samla och organisera alla som känner sig lurade och svikna, att vara en konstruktiv och kraftfull kanal för deras frustration – en folkrörelse i vardande.