QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Vi har hela tiden blivit lite intelligentare generation för generation i takt med med utvecklingen i samhället. Det vill säga fram tills nu då utvecklingen har gått en smula bakåt. Mätningen för oss skandinaver har gjorts i Norge så massinvandringen till Sverige finns inte med och den skulle antagligen påverka mätresultatet ännu mer. Jag ser snarare ålderismen, diskrimineringen mot äldre, och uppdelningen i samhället som orsak. Uppdelningen i samhället gör att kunskapsöverföringen från generation till generation fungerar allt sämre och är snart helt fördärvad.

Man-och-hund.jpg

Bild: Pixabay

Jag anser att vi i stället för att sänka rösträttsåldern, som många vill, så ska vi höja den. Myndighetsåldern bör höjas till 21 år vilket man har i flera länder. Hjärnan är inte heller färdigutvecklad, eller snarare tillräckligt mogen, innan man är 25 år. Det optimala vore att höja rösträttsåldern till 25 år men vi får antagligen nöja oss med 21 år och bara det skulle göra att vi blir av med många Gretor som inte förstår konsekvenserna av de frågor de driver. Och ålderismen gör att de tas på alltför stort allvar utan någon som helst tanke på konsekvenserna.

Den forskning och det material jag stöder mig på gäller främst för amerikanska företag men då det handlar om våra hjärnor och hur vi människor fungerar så är det allmängiltigt.

Silicon Valley har en berömd ungdomsdominerad kultur och ekonomi. Enligt Business Insider1 är de flesta anställda inom teknikbranschen i den senare delen av 20-årsåldern. På eBay, till exempel, var medelåldern för anställda 32 år 2017 – och eBay är i den äldre hälften av de främsta teknikföretagen.

Det här är inte bara ett problem för de här företagen utan också för samhället i stort. Vare sig det är rättvist eller inte. Det finns många teknikföretag med oproportionerligt unga anställda och chefer som har gått från att vara ett lysande exempel på hur entreprenöriell kapitalism kan förbättra våra liv, till något som verkar ohälsosamt och till och med dåligt under de senaste åren. Som en teknisk författare uttryckte2 det, ”världen föll ut ur kärlek till Silicon Valley”.

Nu återfinns den här ”ungdomskulturen” inte bara bland företag utan också mycket i det politiska livet, bland myndigheter och andra som hanterar och fattar beslut om vårt gemensamma. Lösningen på problemet är egentligen ganska enkel för dom som vill se den. Men det verkar dock som om de som problemet främst berör klamrar sig fast vid det inflytande de har uppnått och avfärdar alla försök till att kalla de som pekar på problemen och eventuella lösningar för ”rasister”, ”nazister” och att vara samhällets fiender. Vad är då lösningen? Det behövs inte mer av samma; det behövs visdom.

I mitten av 1900-talet började psykologer hitta en förklaring på ett stort mysterium. Forskare hade länge noterat att vissa färdigheter – analys och innovation, till exempel – tenderar att öka snabbt mycket tidigt i livet och sedan falla tillbaka i 30- och 40-årsåldern. Samtidigt ökar ens förmåga att kombinera komplexa idéer, förstå vad de betyder och relatera dem till andra ökar under medelåldern och det kan bestå högt upp i åldern.

Den förklaring som framkom3 – och som har blivit allmänt accepterad inom forskningen under de kommande decennierna – var att de två olika grupperna av färdigheter har sitt ursprung i två grundläggande typer av intelligens: flytande och kristalliserad. Den första, enligt den brittisk-amerikanske psykologen Raymond Cattell4 i sin bok från 1971 Abilities: Their Structure, Growth, and Action, är i huvudsak5 förmågan att lösa abstrakta problem; den andra representerar en persons kunskap som förvärvats under ett liv av lärande.

… att du som ung vuxen kan lösa problem snabbt; när man blir äldre vet man vilka problem som är värda att lösa.

Med andra ord kan man säga att du som ung vuxen kan lösa problem snabbt; när man blir äldre vet man vilka problem som är värda att lösa. Kristalliserad intelligens kan vara skillnaden mellan ett företag utan minne som gör många nybörjarfel och ett som har djup erfarenhet – även om företaget är helt nytt.

Under de första decennierna i din karriär, oavsett om du är advokat eller elektriker, kommer du förmodligen att komma snabbare framåt genom att fokusera på arbete som involverar uppfinningsrikedom och snabbt tänkande, vilket är en funktion av flytande intelligens. Du kan kalla det för din 30-års hjärna.

Det här är kristalliserad intelligens, också känt som din Dalai Lama-hjärna.

Människor som har ett framgångsrikt yrkesliv väl in i 50-, 60- och 70-årsåldern tenderar att lita mer och mer på sin förmåga att syntetisera kunskap, jämföra aktuella fakta med tidigare mönster och att lära andra. Det här är kristalliserad intelligens, också känt som din Dalai Lama-hjärna. Rätt använt kan dessa förmågor vara ännu mer professionellt värdefulla än deras flytande motsvarigheter.

I en ungdomsdominerad kultur och ekonomi tenderar företag, myndigheter och personer att överskatta vikten av flytande intelligens och undervärdera kristalliserad intelligens. Vi efterfrågar nya produkter och fantastiska uppfinningar men bortser från vad erfarenheten skulle visa oss är deras konsekvenser för våra länder, företag, kultur och välbefinnande. Det är den här partiskheten som ligger bakom ålderismen6 i många delar av samhället och i delar av ekonomin. Det förklarar varför vi är så bra på att överlova saker men underlevererar när det kommer till lycka och välbefinnande.

Vi kan ju ta vindkraften som exempel. Vindkraften har på olika sätt använts i tusentals år, exempelvis till att pumpa upp vatten och till att mala säd i kvarnar. Jag höll på med både vind- och solkraft på 1980-talet men intresset var då svalt. Ett innovativt företag, New Wind i Malmö, gick i konkurs och köptes upp av danskarna. Men när ungdomen långt senare hade fastnat i klimathysterin och ska lösa ”klimatproblemet” så är det vindkraft som gäller utan en tanke på konsekvenserna. Jag var också positiv till vindkraft i min ungdom till att bli mer skeptisk ju mer jag har lärt mig. Nu, som gammal, och förhoppningsvis lite visare, är jag helt emot vindkraft då konsekvenserna är alldeles för stora i förhållande till nyttan i olika hänseenden.

Kristalliserad intelligens innebär också att man blir mycket bättre på att förutsäga konsekvenserna av olika beslut. Ta vindkraften som exempel. Många inom miljörörelsen verkar inte förstå att vindkraftverk inte ger någon elström när det inte blåser medan de äldre och mer erfarna inte bara ser det utan även ser konsekvenserna för miljön, naturen och djurlivet.

Forskningen om flytande och kristalliserad intelligens tyder på att man bör ha olika roller under hela livet som kompletterar olika typer av intelligens. Man bör börja genom att försöka bli framgångsrik i arbeten som belönar flytande intelligens när man är ung till att senare övergå till det som belönar kristalliserad intelligens. Du kan till exempel övergå från att ha en mer självständig roll till en där du är mentor och handleder andra. Nyckeln är att börja leta efter en möjlighet som spelar in i dina föränderliga styrkor runt medelåldern: en med större tonvikt på att förklara, lära ut och allmänt kultivera andra.

Men den indelning i åldrar vi har i dag i samhället och på våra arbetsplatser medför i stället att vi har en mycket dålig kunskapsöverföring från äldre till yngre. I och med ”ungdomskulten” så är yngre inte heller så intresserade av att lära av äldres erfarenhet.

Vår fysiska topp kan vara före 30, och vår ekonomiska topp kan vara runt 50. Men vår djupaste visdom och bredaste perspektiv kommer först efter det, eftersom vi har utvecklat mönsterigenkänning om oss själva och andra.

Det är inte bara enskilda personer som borde ta till sig det här utan även många företag, myndigheter och politiker. Det syns tydligt på företag som Facebook och Google att man har ganska unga ledare och medarbetare; att de saknar den viktiga visdom som äldre medarbetare skulle tillföra. Annars skulle man inte hålla på med att censurera allt man inte håller med om utan ha en större eftertanke i sitt arbete. Man skulle även behandla sina kunder med större finess i stället för att bara köra över dem. Det är troligtvis också en orsak till att Facebook börjat tappa i användarantal och att Google får så mycket kritik för att lura sina annonsörer.

När det gäller myndigheter är ålderism en av flera faktorer, en annan är att svenska myndigheter till största delen domineras av kvinnor. Men mer om det en annan gång. Här inverkar hur vi har valt att bygga vårt samhälle med uppdelning i olika åldersgrupper. Den sedvanliga kunskapsöverföringen man har från de äldre generationerna till de yngre som man har i många länder saknar vi helt vilket får till följd att den kristalliserade intelligensen får stå tillbaka alltmer till förmån för den flytande. I stället för eftertänksamhet och kunnande får vi en huggsexa där det gäller att framhålla sig själv så mycket som möjligt och det medför att vi blir alltmer individualistiska och att den samlade intelligensen avtar. Det här syns tydligast inom politiken där de flesta rättar in sig i leden när några få bestämmer vad de ska tycka. Och det syns tydlig att som grupp så är den kombinerade intelligensen bland svenska politiker i avtagande.

Företag och myndigheter skulle göra klokt i att installera ”lärare” och ”mentorer” i hela sin verksamhet. Man bör dock inte rikta sig mot människor som längtar efter ”hur det var förr” i sina karriärer och med sina förmågor. Utan man bör leta efter äldre som inser att det är hälsosamt och normalt att en del av deras förmågor avtar med åldern, och att det ger dem en möjlighet att främja de här förmågorna hos andra. Äldre ledare bör vara entusiastiska över att skapa bra team, utveckla andras idéer, dela kunskap öppet och generöst och göra kloka bedömningar baserat på sina egna djupa erfarenheter.

Ett sätt att matcha äldre ledare som har visat kristalliserad intelligens med yngre förmågor skulle vara att ta in dem som man gör i sportens värld; där man har medelålders eller äldre tränare som en gång var spelare eller som blir expertkommentatorer i TV. Det skulle kunna gynna alla, undanröja problem och fel som härrör från bristande erfarenhet. Det skulle kunna hjälpa till att föra generationer samman över gemensamma mål att skapa nya och intressanta produkter och tjänster.

Nu är det här inte precis en ny idé; redan under det första århundradet f.Kr. föreslogs det av den romerske filosofen och statsmannen Marcus Tullius Cicero7. Vid 62 års ålder skrev han De Officiis8, där han beskrev hur äldre människor borde hjälpa andra med sin höga kristalliserade intelligens: ”De gamla… borde, verkar det som, få sitt fysiska arbete minskat; deras mentala aktiviteter borde faktiskt ökas. De bör också sträva efter att med hjälp av sina råd och praktiska visdom vara till så mycket tjänst som möjligt för sina vänner och för de unga, och framför allt för staten.”

Ett år senare fann Cicero att han praktiserade vad han predikade. Han hamnade i opposition mot Roms härskare för sina politiska åsikter (han motsatte sig Mark Antonius efter mordet på Julius Caesar), tillfångatogs han av två romare, inklusive en centurion, som fick order om att döda honom. En yngre man skulle kanske ha bett för sitt liv. Cicero använde i stället sin kristalliserade intelligens. ”Det finns inget riktigt med det du gör, soldat,” lär Cicero ha sagt. ”Men försök döda mig ordentligt.”9

Trots att det här är ett flertusenårigt problem så måste vi motverka ålderism om vi ska överleva som land. Yngre gör och förstör, medan vi äldre ser och förfäras. Så har det kanske alltid varit men det måste helt enkelt finnas en balans mellan att göra saker snabbt och att tänka efter före så att konsekvenserna inte blir alltför stora eller negativa.

Jag ger den socialistiska uppdelningen av folk en stor del av skulden men också att vi har alldeles för unga och omogna politiker som låter det ske. Eller snarare är det ett sätt av politikerna att utnyttja ungas idealism för att klamra sig fast vid makten. Men myndighets- och rösträttsåldern bör höjas till minst 21 år och med en höjning skulle vi slippa idealiseringen av klimathysterin, vindkraftsproblemen och liknande för vi, de lite mer erfarna, skulle förhoppningsvis förstå konsekvenserna. Och hur ska en generation som inte ens kan bekämpa ångesten av att bli kallade vid fel pronomen kunna lösa de problem vi står inför.

 Allan Motström, krönikör hos Nix to the Six


Referenser

1.) The average age of employees at all the top tech companies, in one chart

2.) Why the world fell out of love with Silicon Valley

3.) Hebb and Cattell: The Genesis of the Theory of Fluid and Crystallized Intelligence

4.) Abilities: Their Structure, Growth, and Action

5.) Dedifferentiation and differentiation of intelligence in adults across age and years of education. 

6.) The Subtle and Not-So-Subtle Force of Ageism

7.) Marcus Tullius Cicero

8.) De Officiis

9.) "Men försök döda mig ordentligt


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet


 

Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.