QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det här är uppropskrönika nummer 1 på Nix to the Six-bloggen. Den innehåller ett upprop för bildandet av det nya fokuspartiet ”Invandringsstopp”. Efter bildandet kommer det att ha webbplatsen www.invandringsstopp.se. Alltså, webbplatsen är bara registrerad och är således ännu tom.

Hjälp oss smida ett bra politiskt program för detta parti! Läs krönikan och ge dina synpunkter i kommentarsfälten! Vill du därefter överväga om inte du själv har en roll som sympatisör, partimedlem eller rent av ledare för partiet? Eller så tipsar du oss om lämpliga personer.

Syftet är att skapa minst fem ny fokuspartier för att driva frågor som Riksdagen under snart fyra mandatperioder ignorerat när The Six har haft regeringsmakten i olika konstellationer. The Six är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. De ska inte ges förnyat förtroende i valet 2022.

Här argumenteras för att social ingenjörskonst, som var en svensk paradgren när välfärden byggdes i detta land, tas upp till användning igen. Sverige börjar bygga landet igen! 

Invandrings- och assimileringstakterna kan styras så att diaspororna inte ökar i omfattning och förorsakar växande problem för urbefolkningen. En omläggning av den ekonomiska politiken kan göras som trycker gasen i botten för att få full fart i assimileringsprocessen. Läs här om hur det ska gå till!

Det som beskrivs här kan åstadkommas. Frågan är om väljaren, Svenssons vill. The Six vill inte. Men om väljarna vill, kan de ersätta The Six med politiker som vill det i valet den 11 september 2022.

Vad är problemet?

I Sverige är det vare sig tänkbart eller hållbart att två så olika kulturer med så diametralt olika attityder som finns här nu, kommer att kunna samexistera. Det finns redan för många tecken på det – och det blir bara värre. Det gäller den svenska urbefolkningens kultur kontra den som främst de invandrade islamiska klanerna för med sig hit.

Urbefolkningen var 1990 cirka 8,4 miljoner och är inte många fler idag. Under de 30 åren fram till nu har antalet folkbokförda växt till ca 10,4 miljoner. Det finns alltså en diaspora på cirka 2 miljoner lagliga invandrare, som till stora delar är bidragsförsörjda. Utöver den finns också illegala invandrare som ofta och felaktigt kallas för ”papperslösa”. De förmodas vara minst 200 000, men kan utgöra uppemot en miljon personer, och kanske ännu fler, när vattenförbrukning och sopmängder mäts i diaspororna. Ingen vet och någon politisk vilja att forska i saken finns inte.

En tredje grupp är de med samordningsnummer. Dessa personer, över 870 000, behöver inte finnas i Sverige utan rör sig i den globala världen. Även de har möjligheter att komma hit när de har behov och konsumera svenska välfärdstjänster. Ofta till mycket låga avgifter eller, om avgiften inte kan betalas, helt gratis. Bidragen de har beviljats skickas till dem där de befinner sig – ofta utomlands.

Slutsatsen är att efterfrågan och konsumtionen av svenska välfärdstjänster är global och betalningen lokal. Den svenska urbefolkningen betalar. 

Är detta hållbart? Nej, inte alls! Inte när det finansiella gapet mellan den globala efterfråge- och konsumtionstillväxten och den lokala betalningsförmågan hela tiden växer. Ett gap som måste finansieras genom ökade skatter och genom allt högre utnyttjande, högre tempo och rovdrift av personal i staten, regionerna och kommunerna.

Redan idag tröttnar urbefolkningens nettoskattebetalare på att finansiera ett allt dyrare offentligt serviceutbud som de får allt sämre tillgänglighet till. De väljer att flytta till länder där det lönar sig bättre att bo. De svenska skatterna kan därför inte höjas utan måste i konkurrens med omvärlden anpassas neråt och hållas nere i speciellt de högre inkomstskikten. Det leder även till allt högre effektivitetskrav inom de offentliga verksamheterna – krav som utarmar de lojala arbetarna på den offentlig sektorns verkstadsgolv, som ofta har svårt att finna andra jobb och av samma skäl inte heller har möjligheter att flytta utomlands.

De i urbefolkningen som lämnar Sverige måste också räkna med att någon betydande pension inte kan fås från Sverige i framtiden. Pensionsfonderna kommer att behövas för det växande antalet invånare som invandrat och som inte velat, kunnat eller fått möjligheten till personligt sparande som kunnat avsättas till egna pensioner. Vad som kommer att beskattas allt hårdare torde bli nettoskattebetalarnas fasta och likvida tillgångar som inte kan undanhållas myndigheterna.

Svenskar som flyttar utomlands kan få sitt medborgarskap i Sverige upphävt genom administrativa beslut, medan invandrare som sökt och fått medborgarskap aldrig kan förlora det. Beslut fattas i Sveriges riksdag som undan för undan gör svensken till andra klassens medborgare i sitt eget land och i allt större omfattning betalare av andras välfärd.

Invandrare får också bestämma sin egen ålder, vilket leder till att invandrare över tjugo år ofta uppger en ålder under arton år eller lägre vid ankomsten och äldre som är 50+ anger en ålder strax under 65 år och får snart gå i pension. Man får också ändra sin ålder utan att bestraffas när det är ekonomiskt fördelaktigt eller för att få reducerade straff.

Migrationsteorin

Migrationsteorin är enkel. Den innehåller en stock och två flöden. Invandringen, är ett inflöde, som ökar diasporan, som är namnet på stocken av ännu inte assimilerade invandrare i värdlandet.

Assimilerade invandrare lämnar diasporan och ingår i urbefolkningen. Assimilationen är också ett flöde och assimilationstakten är den hastighet med vilken diasporan töms och mängden urbefolkning ökar. När invandringstakten är högre än assimilationstakten så växer diasporan.

När invandringstakten överstiger assimilationstakten växer också de sociala friktionerna mellan diasporan och urbefolkningen, speciellt om det är stora skillnader i kultur, som fallet är i Sverige. Vid tilltagande obalans, dvs vid en allt snabbare växande diaspora, kommer så småningom den kultur att härska som är beredd att hävda sig med det största våldskapitalet. Kunskap och erfarenheter om det finns i en relativt omfattande migrationsteori. Men med social ingenjörskonst kan takten i invandringen och assimilationen mätas, styras och på så sätt kontrolleras.

Sveriges problem är enkelt: Invandringstakten måste bringas ner under assimilationstakten så att diasporan minskar. Takten i assimilationsprocessen måste öka väsentligt. Helst bör invandringen strypas helt under en längre period som i ett inledningsskede bör sättas till minst 12 år. Alltså, inga permanenta uppehållstillstånd beviljas i Sverige under 12 år efter beslut i riksdagen.

Återuppta den under så många år outnyttjade sociala ingenjörskonsten

Det är angeläget att snabbt lägga om politiken. Hur gör man det? Vad säger ekonomisk teori? Den menar att liberal ekonomisk politik där individen ges huvudrollen i ekonomin slår sönder kollektiven och därmed klanerna. En individ som åläggs skyldigheter före rättigheter och som också lever på det viset, är en individ som snart kan inräknas som assimilerad i urbefolkningen.

Det är en politik diametralt motsatt den som gäller idag. Vad som krävs är gammal hederlig och på vetenskapliga grunder baserad svensk social ingenjörskonst. Men det finns hinder i den rådande PK-ismen, eller den politiska korrektheten, som är en stark kollektiv kraft.

I Sverige härskar sedan länge en vänstermajoritet och den är kollektivistisk till sin karaktär. Identitetspolitiken ser individen tillhöra små urskiljbara kollektiv, som blir föremål för politikens röstvinnande omsorger. Så uppfattar sig också väljarna och blir lättköpta partikunder.

Även de invandrade klanerna från Arabvärlden och Afrika är kollektivistiska till sin karaktär. Varje klan är ett kollektiv i en hierarki under klanledare. Det finns inga nationsgränser för dessa klaner. Deras mål enligt islams läror – och det är mest muslimer som kommer hit – är att riva alla nationsgränser och upprätta ett över hela jorden heltäckande och härskande nätverk av klanplatser med en högsta klanledare i toppen: Ett kalifat som är en teokratisk islamisk diktatur.

Förebilden är Osmanska riket som över sex hundra år fram till första världskrigets slut härskande över stora områden i Arabvärlden, Afrika och ett antal länder i nuvarande Europa. Det är det Muslimska brödraskapets förebild och mål.

Vi har sett hur denna starka islamiska religiösa och politiska utopi haft sin pånyttfödelse och härskat i de strömningar som lämnat en våldsamt blodig historia efter sig under de inledande decennierna av 2000-talet i Arabvärlden och Afrika. Nu finns dessa krafter företrädda i ett nätverk av klanplatser i de flesta av Europas länder.

I Europa och övriga västländer finns också starka politiska vänsterkrafter som har sina rötter i kollektiva rörelser som också har klanstyre och världsherravälde som politisk utopi. Socialismens och kommunismens utopier är också de diktaturer där eliternas hierarkiska makt anses styra de goda människorna i det goda samhället. Även detta ska vara internationellt heltäckande. Deras trosbekännelse finns i en sång, som kallas just Internationalen.

Islamismen, socialismen och kommunismen är alltså samma andas barn. De finner varandra lätt. De samarbetar ofta ända fram till dess att de har infiltrerat och utmanövrerat övriga maktcentrum. Då gör de upp sinsemellan. Hittills har den grymmaste av dem vanligtvis avgått med segern. Vad är det de segrar över?

I västvärlden har människorna under senare århundraden utvecklat den demokratiska nationella rättsstaten med kvaliteten att kunna leverera en hög välfärd till invånarna. Det är en liberal skapelse, som nu är under avveckling. Den utgör antitesen till den svenska vänstern och de invandrande klanernas utopier. Att nu vända utvecklingen med liberal politik kommer att möta hårt motstånd. Observera att klassisk liberalism skiljer sig radikalt från dagens vänsterliberalism som är en del av postmodernismen.

Den sociala ingenjörskonstens klassiska liberalism

En konsekvent liberal ekonomisk politik där individen ges huvudrollen i ekonomin slår sönder kollektiven och därmed klanerna.

En sådan klassisk liberalism vilar på fyra pelare:

 • Sekularism
 • Universalism
 • Konstitutionalism
 • Marknadsekonomi

Sekularism innebär att religionen är en privatsak. I offentligheten, som i offentliga lokaler, förekommer inga religiösa inslag, inga religiösa symboler och inga religiösa uniformsplagg bärs. Nog om det.

En av de mänskliga rättigheternas försummade aspekt är ofta universalismen som kommer att stå i centrum för oss här. Mer om den snart.

Konstitutionalism är en form av fullt utbyggd demokrati för en nationell rättsstat och den är motsatsen till en samhällsorganisation som bygger på hierarkiskt elitstyre eller klaner. Sverige har långt väg kvar till en konstitutionell demokrati. Trots krav i EU:s författning har exempelvis Sverige ingen författningsdomstol. Nog om det.

Marknadsekonomins motsats är planekonomi. Sverige är fortfarande en marknadsekonomi. Även nog om det.

Alla fyra pelarna är viktiga för våra strävanden här men tonvikten blir på universalismen. Den berör individens rättigheter och skyldigheter.

Det kollektiva ”allas lika värde” ersätts med slagordet ”lika för alla”, som i exempelvis barnbidragets ”lika för alla” som avspeglar allas lika ”värdighet”, som är en filosofisk kristen aspekt hur gud ser och behandlar människan på den yttersta dagen – med mänsklig värdighet!

Ingen ska värderas mer eller mindre än någon annan, oberoende av omständigheterna i övrigt. Barnbidragen är lika för alla, oberoende omständigheterna i övrigt.

Vi ska möta den muslimska kollektiva kulturen med vår tradition av kristen individuell kultur. Den kultur som gett oss välfärd genom hederlighet, ansvarstagande och en närmast puritansk flitighet.

Vad innebär det i ekonomiska termer? Det innebär ”Poll Tax”. Fritt översatt, en skatt per huvud – lika för alla. Precis som barnbidragen är ett belopp lika för alla, är det en skatt med samma belopp per huvud oberoende allt annat. Alla har samma värdighet och har skyldighet att betala samma belopp i skatt.

De flesta förstår att detta är att svära i den kollektivistiska och identitetspolitiska kyrkan, där allt av typen inkomster som beskattas ska inkomstgraderas. De rika ska betala mer i skatt än de fattiga. Och när de rika ska betala avgifter till tjänster från det offentliga ska de inkomstgraderas så de rika får betala högre avgifter. Samma med bidragen. Det är många som menar att barnbidragen ska graderas. De riktigt rika behöver till och med inga barnbidrag alls.  

Men i det läge Sverige befinner sig i har denna extremt individuella beskattning klara effektiva kvaliteter när det gäller att assimilera muslimer som lever i diasporor där kollektiv klankultur och hedersmoral härskar. Alla ska betala skatt. Alla i förslagsvis åldrarna mellan 20 och 65 år. Alla! Män och kvinnor utan undantag. Alla inom rikets gränser.

Överslagskalkylen och reglerna för en enhetlig skatt per huvud

Jag har räknat lite överslagsmässigt utifrån de offentliga finanserna. Började med att införa en enhetlig moms på 25 procent på alla varor och tjänster. Frågade därefter vad inkomstskatten skulle behöva vara vid nuvarande befolkning för att få in vad som behövs för bibehållen budgetbalans i de offentliga finanserna.

Den individuella skyldigheten blir att en invånare betalar 500 kronor per dag i skatt och gör det 5 dagar i veckan under 42 av årets veckor. Det blir 10 veckor skattefritt.

De första 200 kronor som tjänas varje dag dras direkt från personens konto och går till statlig verksamhet, nästa 200 kronor går till kommunen och resterande 100 kronor till regionen.

Det ligger i sakens natur att den som inte har betalt skatt inte heller har tillgång till större delen av den offentliga sektorns tjänster. En olevererad skyldighet leder till motsvarande spärrade rättigheter. 

Försörjningsstödet, vad som tidigare kallades socialhjälp, är hårt ransonerad. Socialstyrelsen bestämmer hur normerna är utformade, men nivåerna i normerna är delegerad till varje kommun att bestämma. De går inte att överklaga till domstol som nu. Man får vid missnöje flytta till en kommun med generösare regler för bidragen.

Det finns ingen arbetsförmedling utan varje individ söker jobb själv på hela landets arbetsmarknad. Eftersom tre företag av fyra idag är Gig-företag eller enmansföretag blir alla individer mellan 20 och 65 år egenföretagare och beskattas som sådana. Alla tilldelas ett Gig-företagscertifikat vid säg 16 års ålder och har det till sin död.

Om du tänker efter är detta ingenting som påverkar den svenska kulturen utom att det blir jobbigt för alla som har stor benägenhet att känna avundsjuka. De anser att denna modell blir för generös för personer med höga inkomster. Men det är viktigt att få behålla nettoskattebetalarna i landet. Annars blir det på sikt mycket dyrt för de lågpresterande om urbefolkningen dräneras på de mest produktiva krafterna.

Vad händer i den muslimska diasporan?

Alla i den muslimska diasporan mellan 20 och 65 år, män som kvinnor, ska utifrån antagandena ovan varje dag tjäna ihop till 500 kronor i skatt till det offentliga innan de kan få ut något för egen del. Alla behandlas lika och de har att börja arbeta.

Ta en man, som vi kan kalla för ”Mammed" och som lever tillsamman med hustru och fyra barn. Han måste tjäna 1 000 kronor per dag om hustrun ska vara hemma.

Hon får varje dag 500 kronor från sin man överfört på sitt Gig-konto för hon ska betala sin skatt den vägen. I och med rollen som Gig-företagare blir hon en myndig individ som har möjligheten att tjäna pengar själv. Det är en markering som samhället gör. Det muslimska samhällets kvinnor blir fria individer i den svenska kulturens betydelse, alltså fria från vad det kollektiva klanberoendet anger som sin frihet.

Det kan vara så att Mammed håller fler kvinnor i andra lägenheter, som har barn och får barn och idag lever på bidrag. Så ser ett invandrat månggifte ut i Sverige idag.

Säg att Mammed har tre sådana kvinnor och inte vill ändra något. Då måste han varje dag tjäna 5 gånger 500 kronor och via fyra kvinnor, som är Gig-företagare betala fyra gånger 500 kronor i skatt, via dessa fyra kvinnors Gig-konton till det offentliga.

Vad är sannolikheten för att Mammed mäktar med det? Förmodligen dröjer det inte länge förrän alla fem varje dag går till ett betalt arbete. Det kräver att man kan svenska språket bra och barnen är på dagis och förskola. Kan det svenska samhället på ett bättre och mer humant sätt skapa det tryck som behövs för att assimilera invandrarna i svensk kultur?

Jag har erfarenheten att som administrativ biståndsarbetare i ett land i Afrika varit med om att införa ”Poll tax”. Det var ett effektivt sätt att dra in befolkningen i landets penning- och marknadsekonomi med åtföljande höjd individuell levnadsstandard. Det var Zimbabwe, som sedan fallerade av andra skäl.

Hur förändras folks personliga drivkrafter att bete sig?  

Förmodligen blir inte Sverige med en obligatorisk individuell enhetsskatt längre ett lika attraktivt land att flytta till som nu. De så kallade pull-effekterna, att generösa bidrag och liknande villkor utgör starka bevekelsegrunder för folk att flytta till Sverige, falnar betydligt jämfört med andra länder. Kanske man i den muslimska diasporan finner att drivkrafterna är starkare att flytta från Sverige än att assimilera sig. Sverige får uppleva en kombinerad assimilations- och utflyttningstakt, som blir högre än invandringstakten. Diasporan minskar och det blir lagligare och lugnare förhållanden i Sverige igen.

Det torde vara mycket enkelt att samla den administration som behövs mellan individerna i samhället och skattemyndigheten genom en jobb-app i mobilen för Gig-företagare. Skatt betalas dagligen och vare sig någon moms- eller skatteredovisning genom deklarationer behövs i efterhand som idag. Man jobbar, tar betalt via funktioner i Appen som alla har, skatten dras omedelbart och den disponibla inkomsten finns på Gig-företagarens kreditkort efter ett fåtal sekunder.

Naturligtvis får bara invandrare som assimilerat sig och meriterat sig under många år som en person tillhörande urbefolkningen svenskt medborgarskap – och får rösträtt till riksdag, regioner och kommuner. En historia som framgångsrik Gig-företagare under många år är en objektiv meritering. Det omvända gäller också. Naturligtvis förloras mycket av de förmåner som finns i ett svenskt medborgarskap om man inte uppfyller sina samhälleliga skyldigheter och det finns en gräns där också medborgarskapet i Sverige dras in. Det är mycket som behöver ses över för att få rätt balans mellan skyldigheter och rättigheter.

Assimilation av muslimer i Sverige innebär i praktiken att ta ifrån männen makten över sina kvinnor. Det sker genom social ingenjörskonst som använder sig av styrkan i de ekonomiska marknadskrafterna. Naturligtvis införs en obligatorisk individuell enhetsskatt stegvis över en tidsperiod med varvad utbildning för invandrare. När en sådan är full genomförd blir den beräknade dagliga skatten på 500 kronor avsevärt lägre för alla. Sverige kan åter bli ett lågskatteland med hög välfärd och mycken liten brottslighet. Betänk att även brottslingarna tvingas betala skatt, något som de förmodligen inte gör idag i någon större utsträckning. 

Alla offentliga tjänster i det svenska samhällskontraktet kodas efter en rättighetsskala och givetvis finns i varje individs Jobb-App i mobilen angivet vilken nivå av rättigheter denne kan kräva beroende på vilka skyldigheter som tidigare har infriats. Legitimiteten i detta kan knappast ifrågasättas idag med tanke på vaccinationspassen som ska införas över hela världen. Dessa är ur principen om universalism i de mänskliga rättigheterna tveksam, särskilt jämfört en skala av rättigheter i en Jobb-App i mobilen.

Vad sker nu?

Du kanske undrar vilket parti du ska rösta på 11 september 2022 för att få den här politiken genomförd? Det partiet är ett fokusparti för den politik som diskuteras ovan. Vad partiet ska heta är ännu inte bestämt för det finns ännu inte. Men den dag det börjar bildas så hittar du det här: www.invandringsstopp.se.

Då kan du gå med i det på den webbplatsen. Du kanske till och med vill jobba i styrelsen till den ideella förening som bildats och bär partiets namn? Du kanske är så intresserad att du blir en som tillsammans med andra bildar och leder partiet?

Du förstår när du kommer till webbplatsen och ser vilka funktioner som finns där att den är en utmärkt administrativ plattform för nybildade partier som gör att du kan koncentrera dig på att göra politik. Du kan använda din tid med att delta i jobbet med att vända utvecklingen i Sverige. Det sker genom att partiet vinner platser för sina politiker i riksdagen genom dina insatser. Du kommer att kunna följa det dagligen. 

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six och interimistisk partiledare i Invandringsstopp.   


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Andra i konversationen:
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Andy · 1 månader sedan
  Mycket intressant inlägg. Det här borde vara värt Nobelpriset. Vi ser med stor sorg hur vårt land brinner på flera fronter. Våra politiker har förstört Sverige 🇸🇪 och borde ställas till svars för dess handlingar.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Nixpublisher · 11 månader sedan
  Har fått ett meddelande att denna funktion inte fungerar. Men det gör den uppenbart! Jag kunde logga in och skriva detta.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Nixpublisher · 11 månader sedan
  Hej! Detta är en test!