The Nix to the Six parliamentary party is the mother party for all focus parties

QR-kod

SUPPORT NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det finns nu ett stort behov av nya partier som koncentrerar sig på enskilda frågor för att vända trenden när de stora partierna inte klarar att vara duktiga på allt. Därför erbjuder vi sådana partier – fokuspartier – möjligheten att komma med i vårt paraplyparti Nix to the Six.

Förberedelser som redan är gjorda som underlättar partibildningen

Att 5 - 8 olika partier i samverkan tillsammans kan nå riksdagsplatser är lätt att förstå om man lägger prestigen åt sidan. De intressegrupper som är realistiska inser att de själva inte kan bli riksdagsparti med start från 0 %. Här berättar vi om hur dina intressen och nya partibildning kan ingå i en realistisk plan i 5 steg.

De steg som presenteras är en handlingsplan som gör det enklare att förankra de nödvändiga besluten internt när alla får tillgång till samma information. Därefter kan ni förbereda hur ni vill gå vidare till en större läsekrets (inkl video) än vad som har varit möjligt tidigare.

Steg 1 Första kontakt.  Vad innebär Nix to the Six för det blivande partiet?

Du har kontakt med någon hos oss som förklarar hur Nix to the Six kan vara det paraplyparti som ditt eget blivande parti kan ha som första plattform under en mandatperiod. Välkommen till en diskussion med Hans Jensevik (0705-14 60 32) men börja med att ta del av några faktadokument och en video. (De finns i slutet på den här texten.) Samtalet kan därefter baseras på de faktorer som är till fördel för den blivande partibildningen under Nix to the Six-paraplyet. Finns det tveksamheter kan de alltid besvaras vid ett samtal med oss i Nix to the Six. 

Steg 2 Ökad förståelse för att ert parti ska satsa på Nix to the Six

Du får du fakta om verktygslådan som har tre avgörande egenskaper:

 • med den klaras spärren till Riksdagen genom valsamverkan,
 • med den klaras arbetsbördan att sköta ett nytt parti och
 • med den samlas pengarna in för finansiering av partiet under en valrörelse.

Nix to the Six har alla de administrativa verktyg som en partiledning behöver för att lyckas.

Därefter kommer dialogen om VAD-frågan för ett fokusparti. Målet för verksamheten. Vad partiet kompromisslöst vill åstadkomma. Ett fokusparti har max tre mål och helst bara ett. Alla mål faller in inom samma område. Det gäller att hitta ert fokus och lyfta fram det på vår plattform som har strikt separata sidor för alla fokuspartier. 

Det gäller att ta till vara vad er grupp har byggt upp och ge det ett systemviktigt fokus. Ett fokus som leder till att lösa ett allvarligt samhällsproblem. Den diskussionen startar så snart det finns acceptans för Nix to the Six-synsättet att just det är ett viktigt krav. Det sker bäst vid ett eller flera samtal där krav skils från önskemål.

Steg 3 Den viktigaste informationen ska delges alla som påverkar

Alla intressegrupper har personer med olika viljor som behöver inkluderas och övertygas om att den mest realistiska vägen till riksdagsplatser för era utsedda ledare går via Nix to the Six. Alla politiskt ambitiösa grupperingar är olika men har två samlande aspekter – vad som ska åstadkommas och att förutsättningen för det är riksdagsplatser. Vi vinner båda på om de frågor som utgör hinder och som kräver svar får en saklig belysning av oss. Nix to the Six har inget att dölja utan ett ärligt samarbete förutsätter att vi får ta del av de frågor som är avgörande för ert interna beslutsfattande. Vi ger er svar på alla frågor så snart som möjligt.

Steg 4 Demonstration av den suveräna plattform som blir tillgänglig för er

Vi ordnar en demonstration av vår plattform på nätet med såväl Nix to the Six’ nya webbplats  som alla fokuspartiers egna webbplatser med alla dess olika funktioner. I realtid syns hur varje fokusparti tar röster från de etablerade sex partierna. Det sker genom en sinnrik proteströstning, vars korrekthet säkras genom Bank-ID. Det sätter aggressiv press på det politiska etablissemanget genom att väljarna ser hur de valsamverkande fokuspartierna passerar spärren och tar fler platser i riksdagen dag för dag fram till den 11 september.

Steg 5 Formalisering med paragrafer som får avtalsstatus mellan oss

När vi är överens om att Nix to the Six är rätt väg för er att lyckas som fokusparti och med stor sannolikhet når riksdagsstatus är det dags för de dokument som klargör formaliteterna som måste följas. När acceptans finns för överenskommelsen ges de status av ett avtal och signeras. Därmed är ni berättigade att lägga upp er information och utnyttja alla administrativa hjälpmedel på er webbplats för ert fokusparti.

Ni blir därmed delaktiga i de möjligheter som vi gett en verklig innebörd i vårt motto “Demokrati på riktigt”. Det är ledstjärnan för alla partier som engagerar sina väljare att fortsätta rösta på dem. Överenskommelsen sträcker sig fram till valet 2026. De politiska besluten fortsätter inte att ske över våra huvuden, speciellt inte om de är dåligt förankrade hos väljarna och dessutom inte är till fördel för vårt land.

Vi hoppas att vi har presenterat något som kan bli en viktig del av framtida svensk politik där ert fokusparti tillsammans med Nix to the Six varit föregångare.


Strategi

Video

Krönikor


En viktig del av Nix to the Six' förhållningssätt inför valet är att välja metoder och arbetssätt som:

 1. Är etablerade och inte kan angripas av motståndare och skrämma bort våra väljare.
 2. Är nydanande, bryter traditionella mönster och är aggressiva nog för att väcka väljarnas nyfikenhet och intresse och nå snabba resultat, som är tydliga för alla.
 3. Erbjuder väljarna nya intressanta möjligheter att dagligen delta i politiken och inte bara en gång vart fjärde år. Folkviljan ska dagligen få genomslag i riksdagen.

Förebilden för Nix to the Six är hur näringslivet organiserar sin verksamhet. Det gäller genomgående.

Förlagan för den VRM (Voter Relationship Management) som utvecklats i Nix to the Six-regi är hämtad från det privata näringslivet och hur de organiserar sig. VRM har företagsvärldens CRM som förebild, dvs Customers Relationship Management. Det är hur företag genom nätbaserad administration hanterar sina kundrelationer på ett effektivt sätt. Nu har Nix to the Six en motsvarande administrativ verktygslåda för nya partiledningar. Arbetstiden för att behöva administrera ett parti ska krympas till ett minimum och tiden för att göra politik till ett maximum för alla inom ett parti och speciellt för partiledningen.

Nix to the Six inför nu koncerntänkande på partinivå. Nix to the Six har inte tid med diskussioner om lagligheten av en valsamverkan av den typ som hittills ägt rum i Sverige där flera partier samverkar. Det kan kringgås. 

Koncerner jobbar med begreppen moderbolag och dotterbolag. Moderbolaget sköter enligt ett koncernavtal samarbete och samverkan mellan alla koncernens dotterbolag. Samverkan mellan Nix to the Six, som är partimodern och alla fokuspartier, som är partidöttrarna kommer att ske på avtalsbasis med ett koncernavtal som förebild. Det är något som hanteras helt partiinternt. Det kan externa ha synpunkter på men det är från utomstående oangripbart. Dit ska vi! 

Detta innebär att Nix to the Six registreras hos Valmyndigheten och får statusen som ett vanligt parti bland andra vanliga partier i valet den 11 september 2022. 

Då är frågan hur den interna relationen mellan alla fokuspartier ska regleras i avtal. Det är beroende av alla de funktioner eller möjligheter som VRM kan erbjuda varje fokusparti och hur de gemensamma ansträngningarna ska avläsas objektivt och nyttjas rättvist.

Relationen Nix to the Six och övriga partier i riksdagen har det så kallade trepartsföretagets fördelar att två slår den tredje i varje beslutsläge i en styrelse. Det finns två block i riksdagen, ett vänster och ett höger som kämpar om makten. Nu kommer ett tredje ”block” in som innehåller mandat från alla fokuspartier i rättvis ordning och agerar under namnet Nix to the Six.

På bilden ovan till vänster finns det teoretiska idealläget i ett trepartsläge där Nix to the Six med stor styrka blir den utslagsgivande faktorn i varje ärende där de två övriga blocken inte är överens. Bilden till höger visar det läge där Nix to the Six' ansträngningar får minimalt genomslag, men det gäller i så fall också ett av blocken.

Bilden i mitten vill visa att även en mindre stark trepart, som Nix to the Six sannolikt kommer att inta kan ha avgörandet i sin hand i blockskiljande frågor eller spela den roll som Miljöpartiet på ett destruktivt sätt haft i snart fyra mandatperioder, till skillnad från framtidsvisionen hos Nix to the Six.

Slutsatsen är att lägena i bilderna till vänster och höger är så osannolika att de saknar intresse medan det i mitten är mest sannolikt och motiverar detta projekts ansträngning. Det VRM som Nix to the Six erbjuder innehåller de tre funktionerna medlemsregister, proteströstning och partiets regering. Senare tillkommer en fjärde som är en partiintern omröstningsfunktion. Dessa är fyra obligatoriska funktioner på ett fokuspartis webbplats. Ett parti kan ansluta sig som har en färdig webbplats men Nix to the Six har även embryon till webbplatser på sin portal som ett nybildat fokusparti kan ta i anspråk och snabbt få en webbplats med alla basfunktioner.

Ett fokusparti är således inte ett parti i samma mening som traditionella partier i riksdagen och ska inte söka godkännande eller vara godkänd av Valmyndigheten som ett parti. Det går inte att medverka i två lösningar i val varför det är ett krav att ett fokusparti i samverkan under Nix to the Six inte är ett parti godkänt av Valmyndigheten. Ett fokusparti ingår ett bindande avtal med Nix to the Six som är lika för alla fokuspartier och har rättsverkningar som avtal enligt svensk lag. 

Detta avtal kommer att reglera användningen av de tre funktionerna som nämns ovan. De får stor betydelse under tiden fram till valet 11 september 2022 och även den fjärde funktionen som är den interna valfunktion som är nödvändig för riksdagsarbetet efter valet 2022. 

Efter fyra mandatperioder med The Six, dvs alla partier utom V och SD vid makten, finns ett växande antal väl kända problem i landet som måste kortsiktigt hanteras bättre och långsiktigt få sina korrekta lösningar. Erfarenheten är att dessa problem inte löses av de traditionella partierna som är diversehandlare i alla politiska ärenden som finns. De är så splittrade att de inte lyckas med något. Det saknas dessutom vilja och handlingskraft. 

Det behövs därför fokuspartier som tar sig an en viktig fråga var som sin hjärtefråga och där det klart framgår att man gör det och inte är splittrade i många andra frågor. Ett fokuspartis ansträngningar syns tydligt genom att det går att svara ja eller nej på frågan om de driver sin hjärtefråga framåt - om de lyckas eller inte. Ett fokusparti har max tre frågor och helst bara en. Har man fler än en så är kravet att de har en klar samband mellan varandra. 

Ingen köper ett fokusparti rakt av, men det är mer än så. Det erbjuder väljarna genom medlemskap i partiet en daglig möjlighet att realisera folkstyret direkt i riksdagen. En medlem i ett fokusparti bestämmer genom den interna omröstningsfunktionen, som finns ständigt tillgänglig på fokuspartiets webbplats, hur partiets riksdagsmän ska rösta i viktiga frågor. Det gäller frågor som ligger vid sidan av partiets fokusfråga. 

Här finns en viktig aspekt till och det är att balansera lobbymakten i riksdagen genom gemene mans medlemskap och möjligheter att dagligen påverka hur riksdagen röstar. Det gäller främst Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet som infiltrerat The Six i årtionden. Dessa två starka lobbygrupper finns i riksdagen varje dag medan väljarna röstar bara en gång vart fjärde år. Denna obalans innebär i praktiken att så snart valet är över kopplar The Six bort väljarna och även glömmer vad de lovat dem. 

Vad folket vill och vad som beslutas i riksdagen divergerar alltmer. Det är genom dessa två lobbygruppers inflytande som Sverige destabiliserats under årtionden. Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet ser till att riksdagen har en överdrivet vänlig attityd till invandrargrupperna och det har blivit en bias i beslutsfattandet som alltmer gör den svenska urbefolkningen till andra klassens medborgare i sitt eget land. 

Låt oss gå till nästa lägre nivå, de fyra funktionerna som finns i huvudet på startsidan för ett fokuspartis webbplats. Det finns fler funktioner och det kan se ut så här:

Fokusparti startsida

Till höger finns funktioner som fokuspartiet själv valt men också de fyra obligatoriska:

 1. Medlemmar – är det medlemsregister där ett partis medlemmar själva anmäler sig och även avregistrerar sig, betalar medlemsavgifter, anger vilken av tre medlemsnivåer man vill medverka på i partiet, adressuppgifter, kommun man bor i, etc. Till detta register finns för partiledningen en kraftfull e-postutskicksfunktion.
 2. Omröstning – är den interna omröstningsfunktionen som frågar medlemmarna i ett fokuspartiet hur dess riksdagsmän ska rösta i riksdagen i viktiga ärenden som ligger vid sidan av partiets hjärtefråga. Det är den funktion som genom dagligt folkstyre ska balansera bort lobbygruppernas stora inflytande i riksdagen så destabiliseringen av landet upphör. Detta är en aggressiv  demokratisk innovation för att rädda landet, som borde förstås och uppskattas av väljarna.
 3. Vallokal – är proteströstningsfunktionen, som har en folkbildande uppgift. En person som är missnöjd med The Six styre och är nyfiken på vad fokuspartierna har att erbjuda måste för att komma vidare proteströsta. Denne ska ”göra om” sitt val 2018 och avregistrerar det parti man röstade på då. Därefter väljer man det fokusparti man avser att rösta på 2022. Det senare valet kan  ändras när man vill. Syftet är att träna en väljare på att begå det svek, som är demokratins livsnerv. Att som väljare svika det parti som svikit. Det är en träning i att utkräva ansvar, det som inte sker idag. Ett aggressivt sätt att få väljare att rösta på sitt fokusparti även inne i vallokalen 2022.
 4. Vår regering – av ministrarna i Sveriges regering är tolv departementschefer. Den högsta av de tre medlemsnivåer i ett fokusparti är ”Kandiderande medlem”. För att bli det krävs partiledningens godkännande. Bland dessa väljer partiets medlemmar de tolv ministrar som är partiets kandidater till regeringen och departementschefer. Detta är ett aggressivt nytt sätt att påvisa att partiet har kompetenta kandidater som kan mäta sig med befintliga ministrar.

Punkterna 3 och 4 behöver förtydliganden.

Det bör observeras att alla som har rösträtt i valet 2022 får deltaga i proteströstningen. Man behöver inte efter proteströstningen gå vidare och bli medlem i något av fokuspartierna. Men det förutsätts att man i valet 2022 gör det partibyte som man har registrerat sig för.

Resultatet av proteströstningen presenteras på två ställen i diagram, dels på respektive fokuspartis startsida, dels på Nix to the Six-portalens startsida. På varje fokuspartis webbplats finns ett diagram med staplar som visar vilka partier som förlorar väljare 2018 och en stapel med fokuspartiets förvärvade röster. Detta diagram kan skiftas så att det visar antalet mandat som övergår från de etablerade partierna till detta fokusparti. 

Ett motsvarande diagram finns på Nix to the Six-portalens startsida och är summan av alla fokuspartiers proteströstningar. Det är här som alla värden finns som gör att mandaten i riksdagen som Nix to the Six får kan räknas ut och därefter även fördelas rättvist mellan fokuspartierna. Det sker enligt samma matematiska metod som mandaten fördelas i ett val till riksdagen mellan deltagande partier. Metoden är väl dokumenterad och kallas ”den jämkande uddatalsmetoden”. 

Det intressanta är att det sker i realtid. När en proteströstning sker hos något fokusparti räknas allt om. Så här ser ett diagram ut och det är hämtat från den systemering som ska ligga till grund för en marginell förändring av den proteströstning som redan finns på Nix to the Six-webbplatsen.

Diagram

Som du ser ska bara tre förändringar göras i det diagram som redan finns. Här visar diagrammet mandaten men en tryckknapp finns som kan ta fram röstetalen. Du kan gå in på www.nixtothesix.se och se hur det ser ut. 

Detta är konkret och inte svårt att förstå för gemene man. Detta måste vara ett utmanade för att inte säga ett uppfordrande diagram för alla som tillhör kategorin missnöjda väljare. Men det finns mer intressant information  resultatet av proteströstningen ska presenteras på en valsedel till riksdagsvalet på valdagen. Även den valsedeln finns jämte diagrammet på Nix to the Six-portalens startsida och förändras i realtid enligt vad som händer i proteströstningen. 

Valsedeln till riksdagen ser ut som nedan och en sådan finns på Nix to the Six-portalens startsida vid sidan om diagrammet som visar det totala resultatet. I stället för namn som på den valsedel som kommer att användas i valet 2022 finns på denna valsedel namnen på de fokuspartier som disponerar olika platser. Givetvis ändras denna valsedel också i realtid efterhand som proteströstning sker.

Rostsedel

Det innebär också att Nix to the Six trycker sina valsedlar med namn själva så sent det går för att få en så rättvis fördelning av namnen på valsedeln som det går. Bekosta valsedeln får alla nya partier göra. Mer om ekonomin senare. Nu till länken upptill till vänster ”Vår regering".

Regering

Ovan ser du hur ett fokuspartis förslag till ministerlista ser ut. Även den ska på ett aggressivt sätt väcka uppmärksamhet och påminna väljarna om att det går att hitta många uppsättningar ministrar som kan konkurrera med de befintliga och att med nya partier finns nya ministrar. 

Därmed är den politiska delen av VRM presenterad och det är ett koncept för fokuspartier i en koncernliknande valsamverkan. Så till säkerheten och ekonomin. 

För de etablerade partierna finns partistöd, vilket inte borde vara tillåtet, eftersom partierna ska vara folkrörelser i en demokrati. Även valskostnader för tryck och distribution av valsedlar bekostar Valmyndigheten för etablerade partier.

Detta utgör effektiva hinder för nya partier vid sidan av all administration som VRM klarar av. Men VRM hjälper även till med finansieringen om fokuspartierna utvecklas och bedrivs som folkrörelser, vilketNix to the Six gjort och finansierat bygget av VRM. 

Allt tillträde till VRM sker genom identifiering med Mobilt Bank-ID. Det är banksäkerhet som gäller. Det innebär en obetydlig begränsning av deltagarantalet, men säkerheten kräver att inga ”bakdörrar” finns till systemets databaser. 

Väl inne blir VRM ett politiskt ”snabbköp” och besökaren en aktör som betalar med Swish. Varje åtgärd i VRM ses som en transaktion och kostar minst 5 kronor. Banken tar minst 2 kronor för varje Swish-transaktion och Nix to the Six fakturerar 1 krona för denna tjänst vilket skulle ge fokuspartiet nästan 2 kronor netto. Men varje fokusparti kan själv bestämma avgifterna för Swish-transaktionerna för sitt fokusparti. Även medlemsavgiftens nivå bestämmer varje fokusparti och det finns även ett fält för gåvor innan summan för Swish anges. 

Ännu finns ingen budget för projektet men principen och vår erfarenhet i Nix to the Six är att stora volymer av transaktioner och låga avgifter parat med möjligheterna att ge bidrag ger hyfsat med intäkter. 

Varje transaktion på en fokuspartis VRM har en räknare och varje månad faktureras varje fokusparti motsvarande 1 krona per transaktion. Detta bygger hittills på en mycket ungefärlig kalkyl och det ska finnas en bättre när tiden för avtalsteckning blir aktuell. 

Det bör nämnas att Nix to the Six skriver enbart avtal med en korrekt bildad ideell förening med partiets namn som firma och med organisationsnummer. Det kan ta mer än en månad att få erforderliga  företagskonton och ett Swish handelskonto innan avtal med Nix to the Six kan skrivas. 

Tidplanen är att partiet Nix to the Six registreras och godkänns av Valmyndigheten senast den 28 februari 2022.

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val till Valmyndigheten och förmodligen att leverera underlag till förbeställt och godkänt tryckeri för tryck och distribution av valsedlar till partiernas arbetsgrupper i 290 kommuner är 12 augusti 2022

VRM registrerar medlemmarnas kommuntillhörighet och det anges vid registreringen om en medlem är villig att aktivt jobba för sitt fokusparti. Fokuspartierna i varje kommun blir centralt samordnade och samarbetar lokalt under utsedda ansvariga om vallokalsbevakningen.

pdfLadda hem texten som PDF. 

Erbjudande om ett ”snabbköp” på nätet för ledare av nya partier i Sverige

I ett snabbköp gör kunderna större delen av jobbet. Hos oss gör väljarna större delen av jobbet. Det sker genom Nix to the Six administrativa portal på nätet för hantering av väljare till fokuspartier. Du möter här ett nytt synsätt gällande hur partier ser ut och verkar och tre aggressiva innovativa funktioner för att erövra väljare från de åtta traditionella partierna i riksdagen inför valet 2022.

Fokuspartier driver max tre hjärtefrågor och helst bara en. Tillsammans i valsamverkan med andra fokuspartier, som drivar sina hjärtefrågor täcks ett brett spektrum av samhällsproblem samtidigt som samarbetet underlättar att fyraprocentsspärren passeras så att alla blir representerade i riksdagen.

Även väljare har hjärtefrågor men det räcker inte. Du måste erbjuda mer. Det finns två lobbygrupper i riksdagen som bestämmer mycket varje dag under en mandatperiod och väljaren är maktlös utom på valdagen. Det är Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet. En daglig motkraft är att du genom medlemskap i ditt fokusparti erbjuder dina väljare att varje dag dygnet runt inom partiet kunna rösta hur partiets riksdagsmän ska rösta i viktiga frågor i riksdagen. Denna nya möjlighet bör vara attraktiv för väljare som känner att det är angeläget att ta ansvar för landet i dagens svåra läge.

De tre nya funktionerna läggs till ditt partis webbplats (om du redan har en) eller så erbjuds du en mall med dessa funktioner som lätt uppgraderas till ditt partis webbplats. De tre funktionerna är ett medlemsregister med en e-postfunktion för massutskick, en vallokal för aggressiv missnöjesröstning mot partierna i riksdagen som ser hur de förlorar röster och en vallokal där ditt partis uppenbart bättre skuggregering väljs av ditt eget partis medlemmar från en lista av partikandidater du godkänner.

En besökare kan surfa på ditt fokuspartis webbplats helt fritt med undantag av någon av dessa tre centrala funktioner som kräver Mobilt Bank-ID och Swish. Man går in genom Mobilt Bank-ID och därefter betalar inträde vid en Swish-dörr. Den senare finansierar hela din verksamhet genom besöksavgifter och gåvor och ditt parti blir härigenom en äkta folkrörelse. Partiet är en ideell förening med organisationsnummer och har ett företagsupplägg i bank med Swish och Swishhandelskonto.

Alla fokuspartier är kopplade till Nix to the Six webbplats där en portal finns med två uppgifter i realtid. Dels en valsedel ”Nix to the Six valsamverkan” som visar i vilken ordning de ingående fokuspartierna har riksdagsmän i riksdagen. Dels ett diagram som visar de åtta partiernas förluster i missnöjesröstningen och hur de samlade fokuspartiernas röstetal förhåller sig till fyraprocentsspärren.

Alla som vill verka i ett fokusparti knutet till Nix to the Six portal ingår ett avtal om dels tjänsten och dess innehåll, dels villkoren för ett samarbete mellan de ingående fokuspartierna. 

Detta är till för dig som känner att Sverige är på fel väg och att du har en bättre politik än den som förs i riksdagen. Du vet att valet den 11 september 2022 blir helt avgörande för Sveriges framtid. Du är tvingad till passivitet beroende på de höga hinder som finns för att starta nya partier. Nix to the Six erbjuder dig lösningen så att du kan ägna större delen av din tid åt politik. Du blir riksdagsman.

pdfLadda hem texten som PDF.

Styrelsen i Nix to the Six – vald på årsmötet 2022-03-08

Ordinarie ledamöter

Hans Jensevik, ordförande, omval

Lennart Matikainen, ett år kvar på sitt mandat

Stefan Torssell, ett år kvar på sitt mandat

Gunilla Edelstam, ett år kvar på sitt mandat

Åke Thunström, nyval (två år)

Lars Bernhoff, nyval (ett år)

Rolf Oward, sekreterare, omval

 

Suppleant

Annette Johnstone Jarmyr. omval 

Stadgar för den ideella föreningen ”Nix to the Six”

Stadgar fastställda den 19 november 2019.
Organisationsnummer 802527-3304

§ 1 Firma

Föreningens namn är Nix to the Six. Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens syfte är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det ska ske genom att föreningens verksamhet ska vara så utformad att väljarna dagligen ska kunna registrera hur de vill rösta i kommande val, varvid det också dagligen framgår hur Riksdagens sammansättning kommer att se ut efter kommande val. Den ambitionen gäller från och med nu och alla kommande mandatperioder, så länge Sverige är en demokrati som tillåter föreningens ändamål och verksamhet.

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för ”Nix to the Six” den 19 november 2019 i Stockholm

Närvarande: Hans Jensevik, Rolf Oward och Stefan Fahlander.

Här finns flygblad i PDF-format som du kan ladda hem:

Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-12)

Direktdemokrati för stärkt medlemsinflytande

 Nix to the Six är ett paraplyparti för ingående intressegrupper – fokuspartier. Ett sådant parti har endast en kärnfråga som sitt politiska nav, exempelvis energiförsörjning, assimilation och rättsväsende.

-För frågor som ligger utanför fokuspartiets kärnämne avgör partimedlemmarna hur deras riksdagsmän ska rösta, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Om exempelvis 75 % av medlemmarna röstar ja på en fråga, ska också 75 % av fokuspartiets riksdagsmän göra det. 25 % av riksdagsmännen röstar då nej.

Röstningsfunktionen är under utveckling och kommer att publiceras på webbplatsen för Nix to the Six.

Förstärkt demokrati

Den här direktdemokratin breddar markant väljarnas deltagande i det dagliga politiska arbetet. Det innebär också att ingen partiledning kan köra över sina medlemmar utan måste göra – rösta – som medlemmarna vill.

-Det här är något helt nytt, säger Hans Jensevik, tänk bara på hur många voteringstillfällen det är under ett år! Den här röstningsfunktionen ger tillbaka makten till partimedlemmarna – verkligen demokrati på riktigt.

Genom interna röstningar inom fokuspartierna kan således deras medlemmar besluta hur riksdagsledamöterna i Nix to the Six ska rösta i riksdagen i alla viktiga frågor under nästa mandatperiod, alltså under fyra år. Med Nix to the Six blir det folkets styre på riktigt.

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du internröstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-09)

Nix to the Six för förnyelse av partilivet

Gapet mellan väljare och partier behöver minskas. Det kan bara ske om väljarna känner att de är med och påverkar.

-Trots att intresset för politik ökat märkbart de senaste 35 åren, har det blivit allt färre medlemmar i de politiska partierna, säger Hans Jensevik, ordförande i partiet Nix to the Six. Det framgår av en rapport från SOM-institutet.

-Varför är det så? Varför utnyttjar partierna inte det här ökande intresset?

 Nytändning

Troligen är en av förklaringarna att de etablerade partierna till mycket stor del är skattefinansierade; de behöver inte ta hänsyn till sina medlemmar.

-Det skulle innebära en mäktig vitalisering av demokratin om medlemmarna fick vara med på ett helt annat sätt än nu. Inte minst skulle engagemanget växa när de märker att deras åsikter, kunskap och erfarenhet tas till vara.

Makten går tillbaka till de ursprungliga uppdragsgivarna – partimedlemmarna.

Medlemsinflytande

Den typen av medlemspåverkan finns nu. Det är partiet Nix to the Six som står för nydaningen.

-Egentligen är det enkelt. Ingen partiledning ska få köra över sina medlemmar. Den måste göra det som partimedlemmarna vill.

Nix to the Six är ett paraplyparti. I de ingående partierna beslutar deras medlemmar genom interna omröstningar – på nätet – hur deras företrädare ska rösta i Riksdagen i alla viktiga frågor under den kommande mandatperioden.

-Den här röstningsfunktionen ger verkligen tillbaka makten till partimedlemmarna, säger Hans Jensevik, och möjligheten till påverkan är mycket stor – tänk bara på hur många voteringstillfällen det är under en mandatperiod!

 Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du internröstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-04)

Stelnade partier utmanas av folkrörelse via internet

Det finns idag många indikatorer på att Sverige behöver en omstart för att få ett ökat politiskt engagemang i partierna. En folkrörelse på det ursprungliga sättet där alla åsikter tilläts att komma fram.

-En ny folkrörelse kan idag inte bygga på metoden att vi samlas på gator och torg, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Lösningen är att samordna och kommunicera via Internet. Det har de nuvarande partierna inte utnyttjat. Det kan till stor del bero på att man underlåtit att anpassa sina interna rutiner för att fånga upp goda idéer. Partierna uppfattas som okänsliga och ovilliga till förändring, vilket gör det allt svårare att locka och behålla nya medlemmar.

Modern teknik

Trots att man med dagens teknik kan utföra nästan allt som behövs för snabb kommunikation, har de gamla partierna avstått från att använda det till sin fulla fördel.

-Vi i Nix to the Six arbetar på det moderna sättet, säger Hans Jensevik. Här har medlemmarna möjlighet att påverka besluten under hela mandatperioden. Via vår webbplats röstar medlemmarna i aktuella frågor. Resultatet av omröstningen anger hur riksdagsledamöterna ska agera i kammaren.

På samma sätt är det medlemsomröstningar som styr vilka personer som ska företräda partiet och exempelvis vara talespersoner. Det betyder också att de som är valda företrädare inte kan ägna sig åt personliga vidlyftigheter för då får de inte fortsatt förtroende.

-Genom att ta tillvara på medlemmarnas kunskaper och erfarenheter blir det en helt annan styrka och övertygelse i partiarbetet. Ingen toppstyrning och svågerpolitik – en riktig folkrörelse.

Röstningsfunktionen är under utveckling och kommer att publiceras på webbplatsen för Nix to the Six.

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Portalen för Nix to the Six och fokuspartierna

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-05-02)

Internet i demokratins tjänst: Valplattform på nätet

Ska man våga rösta på ett nytt parti? Är inte risken stor att rösten blir bortkastad?

-Det är fullt legitima frågor, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six, och jag förstår oron. Men med teknisk valsamverkan går det att komma förbi det hinder som 4-procentsspärren till riksdagen utgör.

Syftet med Nix to the Six är att verka som paraplyparti för intressegrupper och partibildningar så att antalet sympatisörer passerar riksdagsspärren på 4 procent, dvs runt 300 000 röster.

Proteströstning

Självfallet är det av vikt att kunna visa att ingen kastar bort sin röst, ett öde som annars ofta drabbar mindre partier.

-Vi har utvecklat en proteströstningsfunktion på nätet där man väljer bort det parti man valde 2018 och i stället lägger sin röst på ett fokusparti, dvs ett intresseparti som ingår i valsamverkan. Resultatet visas i diagramform på partiets webbplats.

Diagrammet visar hur proteströstningen går och är det inte cirka 300 000 röster i slutet av juli avslutas valarbetet.

-På så sätt vet folk långt före 11 september vad som gäller, säger Hans Jensevik, och har vi över 300 000 röstande ställer Nix to the Six upp i valet 11 september där alla som proteströstat på ett fokusparti lägger sin röst på Nix to the Six. Riksdagsplatserna fördelas sedan efter storleken på fokuspartierna i proteströstningen.

Kontakt:

Hans Jensevik (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 0705 – 14 60 32

Länkar:

Video: Hur du proteströstar i ett fokusparti

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-04-29)

Valsamverkan – för demokratins skull

Hindren är många för nya partier att komma in i Riksdagen. Men nu finns möjligheten att genom valsamverkan via paraplypartiet Nix to the Six förstärka demokratin i Sverige:

-Nyckelordet är valsamverkan, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six.  Syftet är att samla så många gamla och nya partier och partibildningar att vi i vår valsamverkan i Nix to the Six får ihop runt 300 000 röster.

Förbi riksdagsspärren på 4 procent

Att målet är 300 000 röster beror på att det motsvarar ungefär de 4 procent som krävs för att komma in i Riksdagen.

-Det råder ett demokratiskt underskott i Sverige, men med Nix to the Six finns möjlighet också för mindre intressegrupper att göra sina röster hörda.

Det nyskapande är tanken med fokuspartier

Ofta är en intressegruppering fokuserad på bara en enda fråga. Därför är det naturligt att valsamverkan utgår från den kraften.

-De grupper vi är i kontakt med är ofta koncentrerade på enbart en sak, men i gengäld är engagemanget desto starkare. Därför är det följdriktigt att bilda fokuspartier med just sådana kärnområden, till exempel Drivmedelsupproret, Rättsstaten och Invandringsassimilation.

Det finns egentligen ingen övre gräns för hur många fokuspartier som kan bildas, men av praktiska skäl bör det inte vara fler än tolv.

Kontakt:

Hans Jensevik (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 0705 – 14 60 32

Länkar

Video: Portalen för Nix to the Six och fokuspartierna

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2022-03-02)

Premiär för valplattform på nätet

Nix to the Six är ett registrerat parti som fungerar som paraplyorganisation för aktörer med politiska ambitioner. Nyckelordet är valsamverkan. Tanken är att Nix to the Six samlar tillräckligt många framgångsrika partibildningar så att antalet sympatiserande röstare passerar riksdagsspärren på 4 procent, dvs runt 300 000 röster.

-De intressegrupperingar vi har varit i kontakt med är fokuserade på vissa frågor, säger Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six. Därför blir det naturligt att bilda fokuspartier med just sådana kärnområden, till exempel Rättsstaten, Bilpartiet och Skolpartiet.

Det är mycket viktigt att visa att ingen riskerar att kasta bort sin röst. Därför har Nix to the Six utvecklat en proteströstningsfunktion där man väljer bort det parti man valde 2018 och i stället lägger sin röst på ett fokusparti. Resultatet visas i diagramform på partiets startsida.

-Det här innebär att vi avslutar valarbetet om proteströstningen inte kommit upp i de nödvändiga antalet röster, dvs runt 300 000, i slutet av juli. Om vi ligger över den gränsen ställer Nix to the Six upp i valet 11 september där alla som proteströstat på ett fokusparti lägger sin röst på Nix to the Six. Riksdagsplatserna fördelas sedan efter storleken på fokuspartierna i proteströstningen.

För att garantera säkerhet och sekretess sker proteströstningen med Bank-ID som kontrollmetod, dvs så seriöst man kan göra i förväg.

-Det har kostat en del att utveckla den här valplattformen och göra den säker, säger Hans Jensevik, och allt är finansierat på ideell väg av medlemmarna i Nix to the Six. Det här är verkligen ett gräsrotsprojekt, ett sätt för väljarna att stärka folkviljan. Kort sagt: demokrati på riktigt.

Valplattformen demonstreras på Svenska Bok- & Mediemässan 5 mars. Om du är förhindrad att närvara, har du en video här.

Kontakt:

Hans Jensevik (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

0705 – 14 20 32

Om Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-17)

Dagen D närmar sig – en nyhetsvideo om läget en vecka före omröstningen 24 mars

Vet du att det fanns en moralisk-ekonomisk modell före 1970 som gjorde Sverige till en av världens rikaste länder 1970 med hög välfärd? Den modellen finns redovisad och förklarad i videon, som visar att det bara blir sämre i Sverige hur man än mäter.

Vad som behövs är att Moderater och Kristdemokrater tar ett tungt moraliskt ansvar den 24 mars i Riksdagen och röstar nej till EU:s återhämtningspaket (stöldpaketet) och därmed visar sin regeringsduglighet inför valet 2022

Videon innehåller de tunga moraliska argument som ska hindra Moderater och Kristdemokrater från att med en politisk klackspark skicka 150 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till EU för vidare distribution till länder som betraktas om fattiga, men som egentligen missköter sina ekonomier och som underlåtit att göra det under lång tid.

Står M och KD på rätt sida? Vågar de stå upp för moralen? 

Ta del av videon och titta gärna på avsnittet med den moraliska modellen flera gånger:

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-15)

Ödesfrågan 24 mars – EU:s återhämtningspaket

Frågan om EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – ska tas upp till behandling och beslut i Riksdagen den 24 mars. Viktigt att riksdagen säger nej

Det handlar om att Sverige ska låna mellan 145 och 185 miljarder kronor för att ge till fyra ”fattiga” EU-länder Portugal, Spanien, Italien och Grekland. Hittills har frågan smugits igenom i tysthet utan speciellt mycket debatt. Den borde få uppmärksamhet.

Läget är klart. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstar nej. Röstar Moderaterna och Kristdemokraterna nej så nås majoritet för nej och frågan faller. Det är vad de vill men anser sig inte kunna. De känner sig bundna av vännerna i EU att rösta ja. Partiintresset ställs över riksintresset.

Varför är det viktigt? Det gäller en ny skatteform och gigantiska penningbelopp.

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

-Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av den planerade snabbtågsutbyggnaden för cirka 300 miljarder kronor. Det är mycket pengar som lättvindigt skickas iväg!

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Gör man så?

-Det här är till sist en ytterst moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Det här är en välståndsplundring som måste stoppas.

För alla som snabbt och smidigt vill veta mer och för journalister som vill skriva om frågan finns åtta videor att titta på och ett stort antal blogginlägg.

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-02)

Halva framtidens järnvägsutbyggnad till EU!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

Är det mycket pengar?

Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet. Ja, det är mycket pengar som lättvindigt ska skickas iväg!

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska väljarna göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Börja med att titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att skicka en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året  370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-02-23) 

Stoppa välståndsplundringen!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vad har politikerna för moralisk rätt till det? Att sätta barn, barnbarn och ofödda barn som pant för gigantiska lån som ska gå till andra länder. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Och svenskarna får arbeta allt längre, betala allt mer i skatt samtidigt som antalet fattigpensionärer ökar … och det är bara några poster i en alltför lång lista.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska du, som är herr och fru Svensson, göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Ta dig tid och titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att du skickar en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six Tel: 0705-14 60 32 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 intresserade och omsatte förra året 370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-10-20) 

Vallokalen finns numera på engelska hos Nix to the Six

Som ett komplement till Vallokalen har den ideella föreningen Nix to the Six tagit fram en engelsk version – The Polling Station:

   -Givetvis är funktionerna på The Polling Station samma som hos Vallokalen, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six, dvs om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna S, MP, C, L, KD eller M, kan du visa ditt missnöje med dem genom att besöka The Polling Station och bocka av det partiet.

Demokratiskt tryck

Genom att parkera sin röst på exempelvis Sofflockspartiet (SL) till dagarna före nästa val, skapar väljarna ett tydligt och starkt tryck på de sex partierna. 

-Partierna gör ett stort misstag om de tror att de kan ignorera väljarnas röstmakt. Men det är ett beteende som snabbt kommer att ändras, för ju fler röster de förlorar, ju mer tvingas de att anpassa sig till vad väljarna vill. Här finns en enorm kraft eftersom politisk makt enbart räknas i röststyrka i en demokrati, och den förstärks dagligen av det allt mer minskande förtroendet för landets ledning.

Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster och utgör en sann demokratisk motvikt till The Six – en klassisk folkrörelse.

Två vallokaler

Den svenska vallokalen finns här: https://www.nix-to-the-six.se/sv/polling-station och den engelska här: https://www.nix-to-the-six.se/en/polling-station

   -Det finns också två instruktionsfilmer som visar hur avröstningen går till, säger Hans Jensevik, en kort och en lång. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-09-29)

Vallokalen klar på Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster. De som vill vara med och skapa ett demokratiskt tryck på de sex partierna S, MP, C, L, KD och M gör det i Vallokalen på www.nixtothesix.se.

-Om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna kan du signalera din vägran att rösta på något av dem igen genom att besöka Vallokalen och bocka av det partiet, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Du anger exempelvis Sofflocket (SL) som din plats tills dagarna före nästa val 2022, eller i ett extraval innan dess.

Vallokalen ger makt

Ett av syftena med Vallokalen på Nix to the Six är att få väljarna att inse vilken stor röstmakt de har tillsammans med andra missnöjda väljare. -Om politiker ser att de förlorar röster så agerar de – inte förr! Nix to the Six samlar därför missnöjda väljares röster och omvandlar dem till ett sant demokratiskt tryck på de sex partierna. Här finns en enorm kraft och den förstärks dagligen av den alltmer sviktande tilliten till och missnöjet med landets ledning.

Demokratins sista utpost

Väljarna är demokratins sista utpost. Vallokalen på Nix to the Six ger dem möjlighet att sätta en veritabel blåslampa på de sex partierna och se om de verkligen kan samla ihop sig före valet 2022 och börja agera – inte bara prata.

-Politiker är rösträknare, säger Hans Jensevik, och de agerar först när de ser att deras passivitet och oförmåga kostar röster. Givetvis kommer Nix to the Six aldrig att rekommendera hur väljarna ska rösta – syftet är helt enkelt att samla alla missnöjda och svikna, att vara en konstruktiv och kraftfull kanal för deras frustration och på så sätt stärka demokratin på allvar.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-03-31)

Vad händer efter Corona?

Det finns en fortsättning också. Vad händer i Sverige när situationen väl stabiliserats och vi vet mer vilka effekter som viruset fått (och får) på samhället – såväl vad gäller hälsa som ekonomi? Kan det rent av vara så att boten är värre än soten? Den ideella föreningen Nix to the Six har just släppt två videor med bäring på Corona.

Framtiden i Sverige efter Coronapandemin:

-Politik är prat eller resultat. I Sverige är det mest prat, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande i Nix to the Six. Verkstaden är ofta väldigt liten och kommer det svåra frågor, begravs de inte sällan i alibiutredningar.

-Det finns gott om krisutlösande ekonomiska obalanser. Och nu har vi en pandemi som har potential att om inte tippa helt lasset, så åtminstone se till att färden blir skakig. Svåra tider stundar!

Framtiden kräver ekonomisk tillväxt: 

-Vi kommer att få se tillväxtpolitikens återkomst och fördelningspolitikens sorti. Tillväxt innebär att alla i Sverige som kan jobba också gör det. Det innebär dessutom att den så grundmurade filosofin att ta från de rika och ge till de fattiga försvinner.

-Landet behöver en nystart, där socialdemokratiskt Robin-Hood-tänkande och vänsterliberal, splittrande identitetspolitik ersätts av en politik för ekonomisk tillväxt.

-Att tillväxt behövs märks inte minst ute i kommunerna, där skatteintäkterna redan i år kanske minskar med tiotalet procent eller mer. Det krävs sträva ombudgeteringar, minst sagt.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-02-25)

Förening bildad för att stärka demokratin i Sverige

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen.

-Namnet kommer av att det är sex partier, dvs S, MP, C, L, KD och M, som haft ansvaret för Sverige under de senaste mandatperioderna, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Det är de sex partierna som sett till att läget i landet blivit allt sämre hur man än mäter.

-Tyvärr ställs partiintresset ofta över riksintresset, där plakatpolitik och symbolhandlingar trumfar över verkliga åtgärder. De sex partierna sköter inte Sverige och deras bristande förmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbara.

(Svensk version längre ner.)

This GDPR and Privacy Policy will explain how Nix to the Six uses the personal data we might collect from you when you use our website. This policy is in direct response to the requirements of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

By visiting this website (and using its voting features), you agree to the Privacy Policy we have created in accordance with the GDPR legislation as described here.

Topics:

 • What data do we collect?
 • How do we collect your data?
 • How will we use your data?
 • How do we store your data?
 • Marketing
 • What are your data protection rights?
 • What are cookies?
 • How do we use cookies?
 • What types of cookies do we use?
 • How to manage your cookies
 • Privacy policies of other websites
 • Changes to our privacy policy
 • How to contact us
 • How to contact the appropriate authorities

What data do we collect?

Nix to the Six collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide Nix to the Six with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

 • Voluntarily provide feedback on any of our message boards or via email.
 • Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

Nix to the Six collects your data so that we can:

 • Process Polling Station and other data to create voting charts.
 • Email you with relevant information.

We never share your data with other companies or individuals.

How do we store your data?

Nix to the Six  securely stores your data in encrypted form at our server location.

What are your data protection rights?

Nix to the Six would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request Nix to the Six for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that Nix to the Six correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Nix to the Six to complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that Nix to the Six erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that Nix to the Six restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to Nix to the Six’s processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that Nix to the Six transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our website, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology.

For further information, visit www.allaboutcookies.org.

How do we use cookies?

Nix to the Six uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

 • Keeping you signed in
 • Understanding how you use our website

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

 • Functionality – Nix to the Six  uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences.  A mix of first-party and third-party cookies are used.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

Nix to the Six’s website may contain links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

Nix to the Six  keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 28 September 2020.

How to contact us

If you have any questions about Our Company’s privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Personuppgifter, sekretess och integritet

Nix to the Six följer GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgifter och personlig integritet. Klicka här om du vill veta mer om dataskyddslagen och de rättigheter som du har.

Genom att besöka den här webbplatsen (och använda röstningsfunktionerna), godkänner du den Privacy Policy som vi upprättat i enlighet med GDPR på det sätt som beskrivs här.

Exempel på rättigheter:

 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att få ett utdrag över de personliga uppgifter som Nix to the Six har om dig.
 • Du har rätt att få dina personliga uppgifter borttagna som Nix to the Six har om dig, under vissa omständigheter
 • Du har rätt att invända mot bearbetningen av de personliga uppgifter som Nix to the Six har om dig.

När du lämnar personliga uppgifter till oss sparar vi dem  i den utsträckning som behövs för att kunna erbjuda dig exempelvis omröstningstjänster.

Vi lämnar inte ut dina personliga uppgifter till tredje part. De aktörer som kan komma i kontakt med dina personliga uppgifter är till exempel Swish, Bank-ID, vårt webbhotell och liknande som vi eller du anlitar i vår kommunikation.

Genom att använda omröstningstjänsterna samtycker du till att vi behandlar dina personliga uppgifter på dessa sätt.

Personliga uppgifter som används och bearbetas

 • Kontaktuppgifter, som namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation, som vid transaktioner med Swish- och Bank-ID-systemen.

Cookies (kakor)

När du besöker nix-to-the-six.se samlas viss information i så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i den webbläsare som du använder.

En sådan fil innehåller exempelvis text, siffror och datum.

Insamling av personliga uppgifter

De uppgifter om dig som Nix to the Six samlar in kommer direkt från dig. En del av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda exempelvis omröstningstjänsterna. Du kan alltid välja att inte dela med dig av viss personlig information, men det kan innebära att en del funktioner inte kan användas.

Uppdatera dina personliga uppgifter

Vi försöker se till att de personliga uppgifter som vi har om dig är riktiga och aktuella. Om de ändras ber vi dig informera oss om det.

Om du anser att vi bearbetar dina  personliga uppgifter på ett sätt som står i strid med Dataskyddslagen ber vi dig att kontakta oss. Om du vill klaga ska du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Lagring av personliga uppgifter

Nix to the Six lagrar dina personliga uppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att genomföra det som var syftet med uppgiftsinsamlingen. Lagringstiden beror på vilken typ av information som samlats in.

Datum: Tisdagen den 8 mars 2022, ett Zoom-möte, 19.00.

Plats: Zoom-möte vid dator (eller motsvarande).

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande Hans Jensevik hälsade alla välkomna                                                                   

2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Kallelsen som utsändes för drygt tre veckor sedan godkändes

3. Förteckning över närvarande medlemmar tillika röstlängd   

 • Anders Nyström
 • Annette Johnston Jarmyr
 • Ewa Törnqvist
 • Gudrun Lidfalk
 • Hans Jensevik
 • Kersti Hisved
 • Lars Bernhoff
 • Lars Bertil Rystrand
 • Rolf  Oward
 • Stefan Fahlander
 • Tomas Persson
 • Åke Lidfalk

4. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes

5. Val av ordförande för stämman Beslut: Hans Jensevik

6. Val av sekreterare för stämman Beslut: Rolf Oward

7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Beslut: Stefan Fahlander och Tomas Persson

8. Fastställande av dagordning Beslut: Utsänd dagordning godkändes

9. Styrelsens och revisorernas berättelser

    Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av Hans Jensevik.

    Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs av Stefan Fahlander

    Ordet lämnades fritt av ordföranden – ingen invändning anfördes

10. Ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ingen däremot. Därmed godkändes Förvaltningsberättelsen med den ekonomiska redovisningen och dispositionen av resultatet i ny räkning.                                            

11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar (inlämnade före 15 januari 2022) Inget förekom

12. Ersättning till styrelse och revisorer (inga arvoden föreslås) Beslut: Inga arvoden anslogs

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  Beslut: Föreslagen verksamhetsplan med VRM-systemet som strategi och Nix to the Six som politiskt parti med tillhörande budget godkändes

14. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 (lägst 500 kronor, därefter indexjusterat)  Beslut: 500 kronor

15.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (3 till 7 i styrelsen och max 2 suppleanter) Beslut: Styrelsen utvidgas från 5 till 7 ledamöter.

Ledamöter: Hans Jensevik (omval), Rolf Oward (omval), Lennart Matikainen, Stefan Torssell och Gunilla Edelstam har ett år kvar på sitt mandat, Åke Thunström (2 år) och Lars Bernhoff  (1 år) – samtliga ordinarie och som suppleant Annette Johnston Jarmyr (omval).

16. Val av revisor och revisorssuppleant Beslutades att välja: Stefan Fahlander (ordinarie) och Tomas Persson (suppleant

17. Val av valberedning Beslut: Hans Jensevik och Rolf Oward får utgöra valberedning intill nästa årsmöte.

18. Övriga frågor Inga förekom

19. Meddelande om hur protokollet från stämman hålls tillgängligt Protokollet görs tillgängligt genom länk till dokumentdelen på Nix to the Six-webbplatsen.                      

20. Stämman avslutas Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet       Justeras

Rolf Oward            Stefan Fahlander          Tomas Persson

pdfProtokoll-stämma-2022-03-08.pdf